Van De Wall, Gilles

Ds G van de Wall

GEBORE

OORLEDE

2 Jan. 1896

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1862

ORDEN

1862

STANDPLASE

 Bloemfontein

1870 Paarl

1874 Kaapstad

1875 Paarl

EMERITEER

1895

Op den 2den Januarie 1896 is aan de Paarl overleden de Wel-Eerw. Heer Giles Van De Wall, in den ouderdom ruim 67 jaren. In het jaar 1828 te Arnhem, in Nederland, geboren, vertrok hij met zijne ouders in zijne jongelingsjaren naar Amerika, alwaar hij aan ‘t Seminarie der Ned. Geref. Kerk in Amerika tot de Evangelie bediening werd opgeleid en in 1856 tot leeraar dier kerk werd bevorderd en bevestigd. In het jaar 1860 op bezoek zijnde in Holland, ontmoette hij aldaar thans wijlen Dr. Robertson, en na kennis genomen te hebben van de behoefte aan predikanten in Zuid Afrika, besloot hij herwaarts te komen. In 1862 werd hij te Bloemfontein tot leeraar bevestigd, en in 1870 werd hij de opvolger van wijlen ds. Van Der Lingen aan de Paarl. Alhier arbeidde hij, met eene tusschenpoozing van ongeveer een jaar, (gedurende welken tijd hij in de gemeente Kaapstad als leeraar stond, doch weer teruggeroepen werd naar zijn vorige standplaats) tot in het begin van het jaar 1895, toen hij wegens lichaamszwakheid zijn emeritaat bekwam. Slechts eenige maangden genoot hij de rust hier, toen hij, na een kort ziekbed, zijne eeuwige rust inging. (Jaarboek 1897)