INSTANSIES VAN DIE NG KERK

ONDERWYS & OPLEIDINGSINSTELLINGS

OUETEHUISE

KINDERHUISE

NEDERSETTINGS

TEHUISE

HOSPITALE

JEUGTEHUISE