NG Gemeente De Aar-Noord

NG Gemeente De Aar-Noord

gestig

25 Augustus 1953

AFGESTIG VAN

NG Gemeente De Aar

RING

Ring van Hanover

ADRES

Vermeulenstraat, De Aar

SLUIT IN

EERSTE PREDIKANT

Ds. C van der Merwe

 

Beginjare

Reeds in 1902 skenk die broers Friedlander agt erwe vir die bou van ’n kerk en pastorie, asook nog 26 ander erwe. Op ’n gedeelte van hierdie erwe word die huidige kerksaal gebou (1907) wat ook as kerk moes dien.

De Aar is op 13 Augustus 1913 as ’n selfstandige gemeente met meer as 300 lidmate gestig. Tydens ds. AA van Schalkwijk se bediening word die pastorie in Kerkstraat (1916) en die huidige kerk (1924) in gebruik geneem. Ds. Van Schalkwyk is opgevolg deur ds. PJ du Plessis (1929-1946). Die lidmate neem so toe dat die kerkraad besluit om ’n medeleraar te beroep, nl. ds. J Visser (1942-1945).

In 1941 is die skoolkoshuis in gebruik geneem. Die erwe waarop die koshuis gebou is, is deur die gemeente geskenk, maar met ’n voorwaarde, nl. dat sodra die munisipaliteit ’n nuwe uitbreiding van die dorp sou beplan, grond van die NG Kerk De Aar beskikbaar gestel sou word. Met die uitbreiding van De Aar-Wes in 1946, verkoop die raad 12 erwe aan die kerkraad vir die nominale bedrag van een sjieling.

Die groot aantal lidmate, die reeds beskikbare grond en die feit dat De Aar na die Tweede Wêreldoorlog vinnig aan die rante te weste van die dorp uitgebrei het en lidmate dus ver na die kerk moes loop, het daartoe aanleiding gegee dat ouderling Paul van die Merwe op 7 Junie 1947 kennis gee dat hy op die volgende vergadering die saak van die bou van nog ’n kerk onder bespreking sou bring.

Op 1 November 1947 dien ’n verslag om fondse in te samel vir die oprigting van ’n tweede kerkgebou. Gedurende Julie 1951 het die kerkraad die argiteksplanne gereed gehad van ’n kerkgebou met sitplek vir 900 mense.

Op 13 Junie 1953 dien die volgende verslag: “’n derde van die gemeente sal afstig, d.w.s. 666 lidmate, twee-derdes sal agterbly met twee leraars, alle boufondsgelde saam met die 12 erwe in De Aar-Wes uitbreiding sal as bruidskat na die te afgestigte gemeente gaan”.

Die ring van Colesberg hou op 25 Augustus 1953 ’n spesiale vergadering waartydens die stigting van ’n De Aar-Noord gemeente goedgekeur word. Ds. HF Cilliers van De Aar (moedergemeente) is die eerste konsulent. Ds. C van der Merwe is op 10 Junie 1954 as eerste leraar bevestig. Die kerk is op 21/22 Julie 1956 ingewy. Ds. CJ van Lill was die tweede leraar en is op 15 Februarie 1959 bevestig.

Die eerste pastorie is gebou in Schreinerstraat 49, vandag bekend as die Herberg Gastehuis.

Gedurende 1964 het die kerkraad besluit om bogenoemde pastorie te verkoop en ’n nuwe pastorie langs die kerk te bou. Dié pastorie is in 1965 voltooi. Die hoeksteen van die kerksaal is op 23 April 1966 gelê.

Predikante:

  • C van der Merwe, 1954 – 1959
  • C J van Lill, 1959 –

Bronne

Ons Kerk Album, bladsy 103
Ned. Geref. Gemeente De Aar-Noord 1953-1978
De Aar-Noord Gedenkblad (50 jaar)