Kriel, Frederik Hendrik Johannes

Ds. Kriel Frederik

GEBORE

16 Jul. 1907

OORLEDE

2 Nov. 1982

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1932

standplase

1932 Barberton (Hpr.)

1934 Sabie

1939 Ohrigstad

1942 Suikerbosrand Sending

1944 Standerton

1946 Standerton

EMERITEER

Dr Frederik Hendrik Johannes (Frikkie) Kriel (16.7.1907-2.11.1982) was ‘n Vrystaatse seun, maar hy bring al die jare van sy bediening in die Transvaal deur. Hy is op Ladybrand gebore en voltooi sy skoolopleiding op Reitz. Op Stellenbosch behaal hy die grade BA (1926); MA (1928) en BD (1930); voordat hy in 1931 na volbragte studie aan die Kweekskool tot die bediening toegelaat word. Weens gesondheidsredes kan hy nie aan sy verlange voldoen om na ‘n buitelandse sendingveld te gaan nie en op 19.5.1932 word hy as hulpprediker in Barberton bevestig. Twee jaar later word hy die eerste leraar van Sabie en daarna bedien hy Ohrigstad (Maart 1939); totdat hy in 1942 sendeling in die werkkring Suikerbosrand word. In Desember 1944 begin sy bediening van 26 jaar in Standerton waar hy ‘n groot werk doen. Hierdie dienstyd is agt dae lank onderbreek toe hy ‘n beroep na Carolina aanvaar en op 27.4.1946 sy demissie gekry het om daarheen te gaan. Standerton beroep hom egter dadelik terug en op 5 Mei word hy weer daar bevestig – ‘n voorval wat moontlik enig in ons Kerk geskiedenis is. In 1955 kry hy sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis van die Universiteit van Pretoria met ‘n proefskrif oor ds Frans Lion Cachet, met besondere toespitsing op sy betekenis vir die sending. Die eerste Suid-Transvaalse Sinode (1957) kies hom as skriba en die betrekking beklee hy ook in die volgende sinodes en totdat hy in Maart 1970 bedank omdat hy ‘n beroep na gemeente buite die sinodale gebied aanvaar het. Verder dien hy lank as lid van die Proponentseksamenkommissies van Stellenbosch (met dogmageskiedenis as sy besondere vak) en Pretoria en in Augustus1964 verteenwoordig hy Suid-Transvaal in die vergadering van die Wêreldalliansie van Gereformeerde Kerke in Frankfurt, Duitsland. Sedert 1970 werk hy met groot seën op die geskiedkundige sendingstasie Bethesda (NGKA) tot sy aftrede einde Januarie 1973. Hy en sy gade gaan woon op Standerton, maar hy verrig nog in etlike gemeentes hulpdiens, terwyl hy ook met die opleiding van swart leraars op Sebokeng help. Verder hy hom op skryfwerk toe. Buiten sy proefskrif verskyn daar uit sy pen: Die Aansluiting van die Christelike Sending by die Kultuur-eie van die Bantoe, Die Oog op die Weerglas (‘n vertaling van S D Gordon se Quiet Talks on Prayer); Die Dinge van my Dae, God, se Ongenoemdes en ‘n luimige werkie oor kosters. In die predikantegeledere was hy een van die interessante karakters – ‘n groot, fors man met uitge-sproke standpunte, maar joviaal van aard en met ‘n sagte hart. Hy is op Standerton oorlede. Ds E C Kriel (Heidelberg T) en wyle ds D J Kriel (in lewe van die Noord-Rhodesiese Sending) was jonger broers van hom en een van sy dogters is die eggenote van ds C van H Brand van Fontainebleau.