NG Gemeente Standerton

Ds. J.H.R. Bartlett het die nuwe kerk, ontwerp deur Leendert en Geurt Geers, se hoeksteen op 30 Augustus 1941 gelê.

gestig

Junie 1877

Ring

Ring van Standerton

Adres

H/v Mbonani Mayisela- en Caledonstraat, Standerton

Sluit in

Standerton

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Standerton in die Sinode Hoëveld is in 1877 gestig.

Die eerste doopsbediening in die gemeente is gehou deur ds. H.L. Neethling. In in die ou dae was daar groot moeilikhede en veel stryd. In 1885 het ook hier die NG en Hervormde gemeentes bymekaargekom om te verenig, maar ook hier het dit nie goed verloop nie en het die gemeenskap veel spanning en moeilikheid op kerklike gebied deurworstel. Ondanks al die probleme het die gemeente Standerton vooruitgang gemaak.

Die klein kerkie waarin oorspronklik aanbid is, is later vir onderwysdoeleindes gebruik nadat die onderwysdepartement van Transvaal dit aangekoop het. Die nuwe kerk, wat in die tyd van N.H.C. De J. Theunissen (1895–1914) vergroot is, het plek vir 1 500 kerkgangers.

Onder die leraars wat die gemeente vroeër bedien het, tel di. Van Warmelo, A. Murray, H.E. du Plessis en Theunissen. In 1953 het Standerton-Wes van die moedergemeente afgestig en in 1970 Standerton-Suid.

Ds. Charles en mev. Ella Hofmeyr omstreeks 1910 toe hulle op die sendingstasie Madzimoyo gewerk het.

Ds. Hofmeyr se bediening

Ds. Charles Murray Hofmeyr (1876–1930) het die beroep na Standerton op 5 April 1924 ontvang terwyl hy predikant was van die NG Gemeente Murraysburg, sy eerste gemeente sedert 24 April 1912. Hier op Standerton, waar hy op 19 Julie 1924 bevestig is, het ds. Hofmeyr met seën gearbei, waar hy, soos op Murraysburg, “gewaardeer en hooggeag” is, aldus ds. J.A.S. Oberholster in die gemeente Murraysburg se eeufeesgedenkboek. Hier het hy hom beywer vir die stigting van ’n seunskoshuis wat later sy naam sou dra, die bou van ’n sendingkerk en die vergroting van die Klipkerk.

Die ou NG kerk op Standerton, afgeneem omstreeks 1917, sowat sewe jaar voor ds. Hofmeyr hierheen gekom het.

In 1929 het ds. Hofmeyr siek geword en aan die begin van 1929 is hy, vergesel van sy vrou, na Engeland vir mediese behandeling, heel waarskynlik vir kanker, hoewel die bronne dit nie vermeld nie aangesien dié siekte nie destyds by die naam genoem is nie. Al was dit reeds sowat ses jaar sedert sy vertrek, het Murraysburg se lidmate weer bewys gelewer van hul gehegtheid aan hul oudleraar toe op Hutchinson-stasie £100 aan ds. Hofmeyr oorhandig is met sy deurreis na Kaapstad, van waar hy die skip Engeland toe sou haal. Ds. Oberholster skryf: “Hoe ondeurgrondelik was die weg van die Here met Sy dienskneg, want hy moes so ver gaan om op 7 Maart 1930 te Londen te sterwe.”

Ds. Hofmeyr se stoflike oorskot is na sy vaderland gebring en op 15 April 1930 is hy plegtig op Standerton begrawe. Meer as 4 000 rouklaers, onder wie genl. J.C. Smuts, het die begrafnis bygewoon en mans, vroue en kinders het die stoet te voet gevolg. Murraysburg se gemeente het in hierdie tyd £100 aan ds. Hofmeyr se weduwee gegee om haar te help.

Dogtergemeentes

Predikante