Keet, Barend Bartholomeus * 1885

 

GEBORE

20 Jun. 1885

OORLEDE

21 Jun 1974

UNIVERSITEIT

US; Princeton; VU Amsterdam

gelegitimeer

1913

ORDEN

1914

standplase

1914 Noorder-Paarl (Hpr.)

1916 Graaff-Reinet

1920 Prof. Teol. Sem.

EMERITEER

1960

Prof Dr Barend Bartholomeus Keet, een van ons Kerk, Kweekskool en volk se bekwaamste, geliefdste en geagste manne, baanbreker van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging en teoloog van wêreldformaat, is 21 Junie 1974, die dag na sy 89ste verjaardag, op Stellenbosch oorlede. As seun van die pastoriepaar van die gemeente Victoria-Oos en Peddie op Alice gebore, geniet hy sy akademiese opleiding aan die S A Kollege in Kaapstad. Na vier jaar aan die Kweekskool gaan hy na Princeton en na die Vrye Universiteit in Amsterdam, waar hy 1913 onder die bekende prof Herman Bavinck op ‘n proefskrif oor die teologie van Ernst Troeltsch promoveer. In sy vaderland terug, is hy eers hulpprediker in Noorder-Paarl (1914) en toe medeleraar op Graaff-Reinet (1916); In 1919 word hy op 34-jarige leeftyd as opvolger van prof PJG de Vos na die Kweekskool beroep – ‘n betrekking wat hy eers begin 1920 aanvaar, omdat hy nog die sinodesitting wou bywoon. Nadat hy reeds 1914 vir ‘n Afrikaanse vertaling van die Bybel gepleit het, besluit die Kaapse Sinode – die enigste waarin hy ooit as leraar van ‘n gemeente sitting gehad het – op sy voorstel om Afrikaans naas Nederlands as amptelike kerktaal te erken. Aan die Kweekskool wy hy byna die helfte van sy lewensjare, want veertig jaar lank (1920 -59) doseer hy daar die belangrike vakke dogmatiek, etiek en kerkreg. Op talle van die sowat 900 teologiese studente wat in die lang tyd aan sy voete sit, maak hy ‘n onuitwisbare indruk en die invloed wat van hom op die predikante en teologiese dosente wat sy studente was en deur hulle op die kerklike lewe in Suid-Afrika uitgaan, is haas onberekenbaar. Oor sy vakke verskyn daar drie werke uit sy pen maar sy skriftelike nalatenskap dek ‘n heelwat wyer veld. Verder sal sy naam steeds met die Afrikaanse Bybelvertaling verbind bly. Nog ‘n belangrike besluit van die Kaapse Sinode van 1919 was om die Bybel in die volkstaal te laat vertaal en heel gou word prof Keet as een van die vaste vertalers benoem. Selfs na die verskyning van die Afrikaanse Bybel 1933 bly hy, saam met prof dr J D du Toit (Totius), met die hersiening van die vertaling besig en uiteindelik is hy alleen vir die voltooiing van die hersiene uitgawe van 1953 verantwoordelik. Reeds toe al is hy ook die laaste oorlewende van die oorspronklike vyf eindvertalers. Origens behartig hy meer as veertig jaar lank op hoogs bekwame wyse die rubriek „Uit die Buiteland” in Die Kerkbode. Hy was ‘n veelsydige man met uiteenlopende belangstellings en ‘n geesdriftige sportman. Die agting wat hy as teoloog geniet, blyk onder andere daaruit dat verskeie universiteite hom met doktorsgrade vereer. Hy was ‘n bedaarde, ewewigtige mens wat andere steeds deur sy heldere insig, sy eenvoud van segging en sy logiese beredenering beindruk het. In hom het ons Kerk en volk ‘n groot gawe van God gehad. (Jaarboek 1975/F4).