Hulsenaar, Petrus

 

gebore

1639

OORLEDE

1677

UNIVERSITEIT

Leiden

gelegitimeer

1676

ORDEN

1676

standplase

1676 Kaapstad

EMERITEER

Ds. Petrus Hulsenaar (of Hulsenaer) (Kampen, Overijssel, 1639 – Kaapstad, 16 Desember 1677) was die sesde predikant wat in diens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika getree het. Min is oor sy kinderjare of bediening in Nederland bekend buiten dat hy op 27 Mei as student aan die Universiteit van Leiden ingeskryf het. Op 24 Februarie 1676 het hy met die skip Silversteyn aan die Kaap gekom en op 21 Maart die dienswerk van ds. Rudolphus Meerlandt in die NG gemeente Kaapstad oorgeneem. Hier het hy gearbei tot in Desember 1677 toe hy ná ’n siekte van 14 dae oorlede is. In die Dagregister is sy afsterwe op 16 Desember as volg vermeld:

“Onze Bedienaar des Goddelyken Woords, Domine Petrus Hulsenaer, omtrent 14 dagen onpasselyk en ziek geweest, is in den gepasseerden nacht, tussen 12 en 1 ure, dezer wereld overleden, tot ons groot leedwezen, maar bysonderlyk, tot deszelfs nagelatene weduwe; zijnde sijn E. geweest een Leeraar van een modest humeur, burgerlijke omgang en een Christelijk leven, aan den welken de Kaapsche Gemeente al veel heeft komen te verliezen. Dewijl de oude Kerk, binnen de nieuwe Fortresse staande, binnen kort noodzakelijk, ten opzigte om in de Fortresse de vereischte ruimte te geven, staat te worden afgebroken en geslecht, en gemerkt de grond, waarin van tyd tot tyd de dooden zijn begraven, vry hooger is dan het plein, en gevolgelyk de dooden, daarin rustende, zullen moeten worden opgenomen en verplaatst, zoo is goedgevonden en gearresteerd, door den Ed. Heer Gouverneur en Raad, aldaar geene dooden meer te laten brengen en begraven; mitsgaders in plaats van dien, door den Heer Gouverneur den Raad aangewezen en vertoond eene bekwame gelegenheid, in ‘s Comp. verlaten Tuin, om aldaar eene goede begrafenisplaats te ordineren, en daar ter plaatse door de Diaconie, of de Ed. Comp. vooreerst een ommuurd Kerkhof, en met ter tijd een behoorlik proper kerkje te laten maken, waarin de gequalificeerde en mindere Europeanen, ieder na zijne begeerten voor de daarop te stellene somme van penningen, zullen mogen hare rustplaats hebben; zoo is dan verstaan, na gedaan overleg, met dat nieuwe project, ten aanzien om de welgelegenheid van de plaats, en de noodzakelijkheid van dien, daarmede tusschen wyle voort te varen en onzen overledenen Predikant, den Eerw. Petrus Hulsenaer, in ‘t midden van de nieuwe geprojecteerde kerk als de eerste te begraven. Voldag 17 December.

“Op den namiddag, omtrent de klokke 4 uren, is de overleden Domine Petrus Hulsenaer, met behoorlike staatsie en solemniteit, op de nieuwe geprojecteerde begraafplaats ter aarde besteld.” (Geskryf deur Morne van Rooyen).