Hofmeyr, Jan Hendrik * 1835

Ds J H Hofmeyr

gebore

3 Feb. 1835

OORLEDE

25 Aug. 1908

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1858

ORDEN

1859

standplase

1859 Murraysburg

1867 Somerset-Oos

EMERITEER

Ds. Jan Hendrik Hofmeyr was geboren in de Kaapstad, 3 Feb 1835, en overleed aldaar den 25 Aug., 1908, na eene ernstige operatie in het Diakonessen Hospitaal, in den ouderdom van over de 73 jaren, bijna 50 waarvan hij in den dienst der Ned. Geref. Kerk doorbracht. Hij stond als leeraar te Murraysburg van 1859 tot 1866 en van dat jaar tot aan zijn dood te Somerset Oost. Hij diende de Kerk als Asst. Scriba 14 jaren, en als Scriba, 21. Van 1897-1906 bekleedde hij den Moderatorsstoel. Jaren lang was hij Curator van de Theol. Kweekschool en Voorzitter van de Admissie-Examen Commissie. In verband met opvoedingszaken werd zijn raad zeer gezocht en gewaardeerd. Vooral gaf hij veel van zijn krachten aan het Gill College te Somerset Oost en andere opvoedkundige inrichtingen. Het zusterskind van den heer Adriaan Louw, schoonvader van Professor Hofmeyr en andere leeraren, en gehuwd met eene zuster van Dr. Andrew Murray, verbond deze leeraar in zijn persoon vele predikants huisgezinnen aan elkander. Nevens de hoedanigheden van een innemend karakter paarde de overledene een helder verstand, een hooge mate van redenaarskracht. Zijne preeken muntten uit wegens hun zuivere taal en diepe godsvrucht. De Heer zij geprezen voor de groote gave aan de Kerk in hem verleend. (Jaarboek).

Ds JH Hofmeyr en sy gesin