Alheit, Willem Adolph * 1853

Ds WA Alheit

GEBORE

25 Mrt. 1853

OORLEDE

31 Des. 1910

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1875

ORDEN

1877

standplase

1877 Colesberg

1888 Dordrecht

1894 Ceres

Ds. Wilhelm Adolph Alheit. De gemeenten Colesberg, Dordrecht en Ceres hadden het voorrecht van de bediening van dezen geliefden broeder, die de kerk tevens op vele Commissiën diende. In de Synode was hij steeds aangewezen als Convener van de Commissie over de Fondsen, terwijl hij jaren Iang als lid en Voorzitter van de Binnelandsche en Arbeidskolonie Commissiën de Kerk uitmuntende diensten bewees. In Ring en Synode had zijn woord gewicht. Zijn persoonlijkheid wordt best uitgedrukt door het tekstwoord: “De waarheid betrachtende in de liefde.” Hij was begaafd met een helder verstand, groote beslistheid van karakter en eene blijmoedige opgeruimdheid. Daaraan paarde hij een kinderlijk geloof, dat niet bevreesd was om in des Heeren naam iets te beginnen en te ondernemen. De Kerk kon hem noode missen en de treurmare van zijn verdrinken aan het Caledonsche strand, den 31sten December, 1910, kwam als een vreeselijke schok. Hij laat zijne sporen achter op elk gebied der kerkelijke werkzaamheid doch vooral in verband met de Zending en de Arbeidskolonie.

Ekstra:

Ds. Wilhelm Adolph Alheit (Carnarvon, 25 Maart 1853 – Kleinmond, 31 Desember 1910) was ’n predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, een van die groot leiersfigure in dié kerkverband tydens die tweede helfte van die 19de en vroeë 20ste eeu, saam met onder meer (in geen bepaalde volgorde) dr. Andrew Murray, ds. J.R. Albertyn, proff. Charles Murray, Nicolaas Hofmeyr, Adriaan Moorrees, dr. J.D. Kestell, di. D.S. Botha, P.G.J. Meiring, Daniël Jozua Pienaar, Paul Nel en ds. W.A. Joubert.

Herkoms en opleiding: Alheit was die enigste seun van die Rynse sendeling eerw. Christoph Wilhelm Alheit (1817-’82); Sy vader is op 14 September 1847 op Tulbagh getroud met Magchel Johanna Sanetta Vos (7 Oktober 1817 – 13 Junie 1906); ‘n dogter van Tulbagh se bekende ds. M.C. Vos. Een van ds. Alheit se susters is getroud met eerw. J. Gerdener, die vader van dr. G.B.A. Gerdener. Hy ontvang sy skoolopleiding aan die seunskool op Stellenbosch en sy teologiese opleiding aan die Kweekskool. Na sy legitimasie op 13 Augustus1876 reis hy ’n tyd lank in Europa.

Gemeentebediening:  Eers op 16 Junie 1878 word hy in sy eerste gemeente, NG gemeente Colesberg, bevestig. Ná ’n geseënde bediening aanvaar hy op 22 September 1885 diens op Dordrecht. Hier beywer hy hom veral daarvoor om die Afrikaners wat verspreid in die Transkei gewoon het, kerklik te organiseer. Die totstandkoming van die nuwe gemeentes Elliot en Umtata was te danke aan sy en ander se ywer. Sy opvolger op Dordrecht was ds. D.S. Botha.

Op 19 Januarie 1894 aanvaar hy diens op Ceres in sy derde en laaste gemeente. In Maart 1900 verkry hy verlof van sy kerkraad om die Boerekrygsgevangenes in Groenpunt, Kaapstad, geestelik te bearbei.

In al sy gemeentes het hy uitstekende pastorale werk gedoen. Danksy sy geesdrif en bekwaamheid dien hy in talle Sinodale kommissies. Veral as lid van die Kakamas-kommissie verrig hy waardevolle werk en hy verdien die eer dat een van die nedersettings langs die Oranjerivier na hom vernoem is. As die seun van ’n sendeling het hy self ook ’n belangstelling in die sending getoon en was lid van die Binnelandse Sendingkommissie. Hy was ook lid van die Federale Raad van die NG Kerke, voor die totstandkoming van die Algemene Sinode die liggaam wat die vier provinsiale Sinodes saamgesnoer het.

Persoonlike lewe: Hy is op 12 Junie 1878 op Caledon getroud met Sibilia Margaretha Albertyn, ’n dogter van ds. P.K. Albertyn. Uit die huwelik is vier NG predikante gebore: di. C.W., P.A., J.R. en B. Alheit.

Die Kerk is in rou gedompel toe hy saam met sy jongste dogter, Bella, op Oujaarsdag op Kleinmond verdrink.

Bronne

De Kock, W.J. (tot 1970) en Krüger, D.W. (sedert 1971, hoofredakteur) . 1972. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek Deel II. Kaapstad en Johannesburg: Tafelberg-Uitgewers. – (Jaarboek 1911/171).