NG Gemeente Porterville

Die Paarlse argitek Wynand Louw het die gemeente se derde kerkgebou ontwerp.

gestig

27 Oktober 1879

RING

Ring van Piketberg

ADRES

Hoek van Piet Retief- en Kerkstraat

Die NG Gemeente Porterville is ’n gemeente in die Swartland wat val onder die Ring van Piketberg, Porterville se buurtdorp, en Sinode van Wes-Kaapland.

Die huidige Porterville het vroeër deel uitgemaak van die plaas Willemsvallei, wat geleë was in die wyk Vier-en-twintigriviere en aanvanklik tot die NG Gemeente Tulbagh behoort het. Later het genoemde wyk onder die gemeente Piketberg geressorteer. In 1860 het die plaas Willemsvallei oorgegaan in die hande van Frederick John Owen, wat in 1863 ‘n deel van die plaas in erwe laat opmeet en aan die publiek verkoop het. So is die grondslag gelê van ‘n nuwe dorp, waaraan Owen, ter ere van die destydse Prokureur-generaal van die Kaapkolonie, die naam Porterville gegee het.

In 1869 is die eerste dagskool deur bemiddeling van ds. (later professor) P.G.J. de Vos, destyds predikant van Piketberg, hier gestig en geopen. Die eerste godsdiensonderwyser was J.V. Maclean, wat ook op Sondae die godsdiensoefeninge in die skoolgebou moes waarneem. Ds. C. Rabie, wat ds. De Vos in die jaar 1871 in Piketberg opgevolg het, word beskou as die vader van die NG Gemeente Porterville. Die skoolgebou het gedurende sy bediening te klein geword vir kerklike samekomste en in 1877 is toe die eerste kerkgebou in die bogenoemde wyk opgerig.

Op 25 Februarie 1879 is die gemeente Porterville van Piketberg afgestig, en op 4 Maart 1881 is prop. M.C. Mostert as eerste leraar georden en bevestig. Die gemeente het daarna vinnig ontwikkel en so snel in getalsterkte toegeneem dat die eerste kerkgebou heel gou te klein geword het. In 1894 is die tweede kerkgebou voltooi en ingewy, wat ongeveer 800 sitplekke bevat het.

Porterville se tweede kerkgebou is in 1894 opgerig, maar moes plek vir die derde. Die argitek was Carl Otto Hager.

Ds. Mostert het byna 40 jaar lank met vrug en seën in die gemeente gearbei tot hy op 6 September 1920, onder blyke van liefdevolle waardering, van die gemeente afskeid geneem het. Na ‘n vakature van ongeveer ‘n jaar is ds. G.J. Hugo, wat later Moderator van die Sinode van die Kaapse Kerk was, op 23 Augustus 1921 hier bevestig.

Ook die tweede kerkgebou het intussen vir die groeiende gemeente te klein geword, en onder die bekwame leiding van ds. Hugo is die huidige en derde kerkgebou in die gemeente opgerig en op 18 November 1925 ingewy. Die nuwe kerkgebou, waarvan Wynand Louw van die Paarl die argitek was, is seker een van die sierlikste en stewigste kerkgeboue in Wes-Kaapland, skryf die gemeente se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Op 24 Oktober 1931 is ds. Hugo opgevolg deur ds. P. A.M. Brink, wat getrou in die gemeente gearbei het tot by sy aftreding op 7 Maart 1948. Sy opvolger was ds. D. van N. Theron.

Predikante

  • Matthys Christiaan Mostert, 4 Mrt. 1881 – 6 Sep. 1920 (emeritus; 11 Mei 1932 oorlede)
  • Gideon Jozua Hugo, 24 Aug. 1921 – 1930
  • Philippus Albertus Myburgh Brink,  24 Okt. 1931 – 31 Jan. 1948 (emeritus)
  • Daniël Van Niekerk Theron, 9 Okt. 1948 – 1956
  • Frederik Daniël Jacobus Brand, 28 Apr. 1956 –