Donne, Gottfried Andreas

Gebore

OORLEDE

2 Aug. 1889

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASe

EMIRITEER

Op den 2den Augustus, 1889, de Wel-Eerw. Heer Gottfried Andreas Donne. Na volbrachte studie te Berlijn en Edenburg, in Europa, keerde hij in 1881 naar Zuid Afrika terug en werd als Leeraar der Ned. Gref. Kerk gelegitimeerd. Hij werd beroepen naar Weenen, Natal alwaar hij tot korten tijd voor zijn overlijden werkzaam was.