De Vries, Jan Christian

Ds.De Vries Jan

Gebore

9 Sep. 1842

OORLEDE

2 Mei 1906

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1869

ORDEN

1873

STANDPLASE

1870 Sutherland (Hpr.)

1873 Dutoitspan

876 Zeerust (Herv. Kerk)

1884 Laingsburg

EMIRITEER

1894

Jan Christiaan De Vries, 1869, emeritUS1894. De Vries, Jan Christian (L. 1869; O. 1873); 1870 Sutherland (Hpr.); 1873 Dutoitspan; 1876 Zeerust (Herv. Kerk); 1884 Laingsburg; 1894 Emeritus 2 Mei 1906 oorlede. Ds. Jan Christiaan de Vries: Ds. Jan de Vries werd geboren te Worcester, op den 9den September, 1841. Terwijl hij zich als jongeling te Wellington op de schrijnwerkers ambacht toelegde, kwam hij. tot bekeering, en op aandrang van Ds. Andrew Murray besloot hij predikant te worden. In 1869 legde hij het proponents-examen af, en trad al dadelijk in dienst. Drie en twintig jaren slechts mocht hij den herdersstaf voeren: Twee jaren in de gemeente Sutherland als hulpprediker van wijlen Ds. Aling; drie jaren, als leeraar van Du Toitspan; 9 jaren in de gemeente Zeerust, Transvaal, en nog 9 jaren te Laingsburg. Zijn gezondheid was echter zoodanig ondermijud, dat hij om ontslag vragen moest. Noch de operaties, die hij onderging, noch de veranderingen van lucht en klimaat, die hij in ‘t reizen en verwisseling van woonplaats zocht, brachten den zwaar beproefden Broeder veel baat. Hevige jichtpijnen tastten hom aan, en op den 2den Mei, 1906, bezweek hij aau zijn krankheid te Stellenbosch. Daar ligt kij ook begravan op het kerkhof aan den Papegaaisberg. (Jaarboek ).