Zeeman, Jacobus Petrus Jacob

 

gebore

OORLEDE

03 Jun. 1993

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1940

ORDEN

1941

standplase

1941 Hartbeesfontein

1943 Steynsrus

1946 Vereeniging

1952 Ficksburg

1962 Burger

1964 Boshof

1965 Senekal

EMERITEER

Net soos hy in stilte die Here gedien het, het hy in stilte heengegaan. In sy lewe en bediening het dit nooit om hornself nie, maar altyd om sy Here en die werk waartoe By horn geroep het, gegaan.

Aan die einde van 1940 voltooi Jacobus Zeeman sy studies aan die Sendinginstituut op Wellington en word aan die begin van 1941 in die NGKA gemeente Hartbeesfontein georden en bevestig. Daarna arbei by in die NGKA gemeentes Steynsrus, Vereeniging, Ficksburg, Burger, Boshof en Senekal waar by op 30 September 1981, na ʼn bediening van 40 jaar, sy emeritaat aanvaar het.

By vestig hom in Bloemfontein en dien vir twee jaar as hospitaal-leraar . By is op 3 Junie 1993 in die hospitaal op Uitenhage, waar by vir 6 weke baie ernstig siek was, oorlede.

Ds. Japie Zeeman was ʼn nederige dienskneg van die Here. Gedurende sy bediening in die Ned Geref Kerk in Afrika, het almal wat met hom saamgewerk het, horn leer ken as ʼn begenadigde van die Here.

By was ʼn baie goeie kenner van Suid-Sotho. Hoewel hy deur die jare in baie kommissies van die kerk gedien het, was hy in die eerste plek die herder en leraar van die gemeente waar hy gewerk het. Met groot toewyding het hy hom toegele op die pastoraat. In sy prediking was hy altyd eenvoudig en duidelik.

Ten spyte van teenslae het hy altyd, gedring deur die liefde van Christus, in sy bediening volhard. In die gemeentes waar hy gewerk het, staan daar sigbare monumente van sy toegewyde arbeid.

Vir sy eggenote, met wie by meer as 50 jaar saamgelewe het, en kinders was by ʼn geliefde wat almal gedien het. Vir sy medewerkers in die bediening was by ʼn geliefde broeder, wie se voorbeeld van toewyding en volharding vir almal tot besieling gedien het. Ons dank die Here vir sy besondere genade wat in die lewe en arbeid van broer Japie Zeeman tot openbaring gekom het.- N W Basson. (Jaarboek 1994).