Wiesner, Jan Frederik

 

gebore

OORLEDE

30 Des. 1943

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

standplase

 Jansenville, Moeder-gemeente (Hpr.)

1919 Wynberg (Retreat) Moedergemeente (Hpr.)

EMERITEER

1942

Eerw. Jan Frederik Wiesner het hom veral geroepe gevoel tot die evangeliebediening nadat hy as krygsgevangene van die Anglo-Boereoorlog teruggekom het van Ceylon. Sy opleiding het hy aan die Sending-Instituut te Wellington ontvang. In 1906 is hy gelegitimeer en hoewel hy sendeling geword het, het hy hom nooit aangetrokke gevoel tot die werk nie, en soos hy self getuig het, het die Heer voorsien sodat hy altyd in die moederkerk werksaam kon wees. In 1907 is hy as hulpprediker georden te Jansenville waar hy twaalf jaar lank gearbei het. Hy het toe hulpprediker van Wynberg geword en veral die buitewyke bearbei en sy naam is onlosmaaklik verbind aan Retreat en die sierlike kerkgebou aldaar. Hy was pliggetrou en sy bediening is gekenmerk deur sy opofferende liefde vir die minderbevoorregtes. Veel het hy hom dan ook beywer op maatskaplike en onderwysgebied. Sy spore sal onuitwisbaar bly. In 1942 moes hy weens swakke gesondheid sy emeritaat aanvaar en op 30 Desember 1943 is hy oorlede. (Jaarboek 1944).