Wentworth, Barend Jacobus

 

gebore

30 Mei 1963

OORLEDE

27 Mei 1998

UNIVERSITEIT

(BA, MTh)

gelegitimeer

ORDEN

standplase

1989 Hugenote (Tydelik)

15 Jun. 1990 Heuwelsig, Bloemfontein

EMERITEER

Barry Wentworth is op 30 Mei 1963 op Kroonstad gebore. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Kroonstad en studeer daarna aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Barry is in 1988 in Bloemfontein gelegitimeer. Hy tree in die huwelik met Christa en hulle het twee dogters, Miekie (9) en Inge (6).

Vanaf 1989 het hy tydelik in die NG Gemeente Hugenote gewerk totdat hy op 15 Junie 1990 in die NG Gemeente Heuwelsig, Bloemfontein, bevestig is. Die Here hom egter net agt jaar in die bediening gegun. Vier jaar na sy bevestiging in Heuwelsig is limfoon by hom gediagnoseer. Sy toestand het algaande versleg en hy moes later op ʼn rystoel rondgestoot word. Dit het egter geensins sy ywer en toewyding gedemp nie.

Toe Barry na Heuwelsig beroep is, is daar hoë verwagtings van hierdie briljante jong proponent gekoester. Die verwagtings het nie beskaam nie. In die agt jaar wat hy aan hierdie gemeente geleen is, het hy meer verrig as wat baie ander mense in ʼn leeftyd verrig. Daar was ʼn dringendheid in sy optrede, so asof hy geweet het dat daar nie baie tyd tot sy beskikking is nie. Trouens, hy het, nadat die limfoon by hom gediagnoseer is, teenoor die kerkraad ondemeem om so hard te bly werk as wat sy kragte hom toelaat. Dit het hy dan ook gedoen.

Teologies het hy oor besondere kennis en insig beskik. Hy het dan ook sy meestersgraad behaal met ʼn studie oor die pastorale begeleiding van die kanker-pasiënt. Hy het oor die vermoë beskik ongediep waarhede van die Skrif op eenvoudige en verstaanbare wyse te verkondig. Op sy tipiese raak-sê manier het hy die waarhede van die Skrif oopgemaak. Veral die laaste drie jaar van sy lewe het sy preke die deurleefdheid gehad van iemand wat in sy binnekamer met God geworstel het en die antwoorde uit die Woord gekry het. Die wyse waarop hy sy siekte hanteer het, was vir almal ʼn kragtige getuienis wat sy prediking op ʼn besondere wyse onderstreep het.

Op breër kerklike terrein het sy besondere ywer vir die sending aandag getrek en het hy nie net die gemeente begeester nie, maar het hy gou in die Sinodale Sendingkommissie ʼn sleutelposisie beklee. Selfs toe hy al ernstig.siek was, was hy nog die voorsitter van die Skakelkommissie met die Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika. Die besondere bydrae wat die gemeente en die ring kon lewer tot die sending onder die Boesmans, sal altyd bly staan as ʼn monument van Barry Wentworth.

Hy sal onthou word as ʼn mens met ʼn unieke persoonlikheid. Hy was lief vir mense en sy besondere humorsin en sy liefde vir rugby en die Westelike Provinsie was legendaries. Enersyds. het hy hom nie veel aan konvensie gesteur nie, maar andersyds. het hy met passie die beginsels van die Skrif en die Gereformeerde gehandhaaf. Hy kon selfs soms pynlik reguit wees wanneer dit by die handhawing van die saak van die Koninkryk gekom het, maar dit was altyd gemotiveer deur sy intense liefde vir die Here. By hom was daar onkreukbare eerlikheid en lojaliteit en geen opoffering in belang van die saak van die Here was vir hom te groot nie. Daar was altyd, ten spyte van sy siekte, ʼn onuitblusbare blymoedigheid by hom.

Naby die einde het hy gesê die Here moet hom maar liewer kom haal as hy nie meer ʼn bydrae in die gemeente kan lewer nie. Die Here het aan hierdie wens voldoen deur hom in die bediening te laat sterf. Hoewel dit vir die gemeente en vir sy huisgesin ʼn saak van groot hartseer was, is dit ʼn troos om te weet dat sy hemelse Vader hom kom haal het toe sy taak hier op aarde afgehandel was, al het dit vir ons nie so gelyk nie. Die Here word geloof vir die lewe en bediening van Barend Jacobus Wentworth. `Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here’ (Job.1:22); Ds. Gert Jonker, effens verwerk deur Dirk Viljoen. (Jaarboek 1999).