Janse van Rensburg, Helgard Michael

 

GEBORE

6 Okt 1923

OORLEDE

11 Jul 2015

UNIVERSITEIT

Sending Inst.

gelegitimeer

1950

ORDEN

1951

standplase

1951 NGSK Seleka

1953 NGSK Vredenburg

1957 NGSK SA Gestig

1961 NGSKWellington

1964  Die Strand

1973 Suider-Strand

1977 Beaufort-Wes

emeriteer

1989

Die Here het vir Helgard van Rensburg (Bombaai) reeds vroeg in sy lewe tot die bediening van die Woord geroep. As gevolg van die finansieel moeilike depressiejare van die vorige eeu, was dit nie vir almal beskore om hulle skoolloopbaan te voltooi nie, wat nog te sê van verdere studies na skool. Daarom het Helgard na voltooiing van sy skoolloopbaan eers in die poskantoor in Kaapstad gewerk, waarna hy na Bahrain in Indië vertrek het om geld te verdien vir sy beplande studies. Tydens sy reis moes hy as gevolg van die oorlog vir ‘n tyd in Bombaai oorbly. Dit is dan ook waar hy sy bynaam “Bombaai” gekry het. Reeds daar het hy as jong man die geleentheid aangegryp om – sonder enige opleiding – deur prediking die blye evangelie in die vreemde heidenwêreld te verkondig.

Bombaai studeer aan die destydse Sendinginstituut te Wellington, waar hy ook sy vrou Sanna Kies (dogter van een van sy dosente, professor Kies) ontmoet. Na voltooiing van sy teologiese studies in 1950 het hy as sendingleraar in verskeie gemeentes gedien: vanaf 1951 Seleka (Bosveld), 1953 Vredenburg, 1957 SA Gestig en 1961 Wellington. Daarna het hy as leraar in verskeie NG Gemeentes diens gedoen: vanaf 1964 Die Strand, 1973 Suider-Strand en 1977 Beaufort-Wes, waar hy in 1989 emeriteer. Gedring deur die Here se liefde en die vreugde van die evangelie, het hy na emeritaat voortgegaan met die bediening van die Woord in verskeie gemeentes. Die Here het hom met goeie gesondheid begenadig om tot ongeveer op die ouderdom van 89 jaar onder andere in Isle of Skye (Skotland), Digtebij (Kuilsrivier), Ottosdal, Oosterlig (Vanderbijlpark), Ventersdorp, Nietverdiend en Ladismith (Kaap) voort te gaan met die bediening.

Hy was na die afstigting van Die Strand die gemeente Suider-Strand se eerste leraar. Hy was betrokke by die beplanning en fondsinsamelinge vir die bou van die kerkgebou. Sy vrou het saam met ander vroue van die gemeente koeksisters gebak om fondse in te samel vir die aankoop van ‘n kerkorrel.

Met die troosdiens na ds Bombaai se afsterwe, het ‘n oudlidmaat getuig van sy suiwer en
inspirerende bediening van die Woord. Dit is hoe baie lidmate hom sal onthou – as bedienaar van die Woord met ‘n gereformeerde hart wat die evangelie suiwer, helder en inspirerend met almal wou deel, as ‘n pastor wat bereid was om saam met mense op die geloofspad te stap, en as een wat erns gemaak het met gebed tydens sy hele bediening en lewe. Hy sal ook onthou word as iemand met ‘n besondere liefde vir die jeug, klein en groot, en ‘n gawe om hulle met entoesiasme te bedien. Hy was in die sewentigerjare by meer as een geleentheid die geestelike leier van die bekende evangelisasiespan van Stellenbosch Atlete vir Christus, en het as predikant leiding geneem by ACSV-kampe te Groot-Brakrivier, Klein-Brakrivier en Hartenbos. Vanweë sy besondere liefde vir die jeug en sy ywer vir die bediening van die evangelie aan die jeug, was hy ook betrokke by die aankoop van Disakloof as ‘n kampterrein vir die kerk. Daarmee saam het ds Bombaai hom ook daarvoor beywer om in die Naam van ons Heer ‘n verskil te maak in die gemeenskap waar hy diensbaar was. Hy het onder andere vir jare op die Ouerkomitee van Laerskool Hendrik Louw gedien en was deel van die Beplanningskomitee vir die daarstel van Ametis en Serenitas, twee groot aftree-oorde in die Strand.

Naas sy toewyding aan die Here en sy voortgaande ywer om die evangelie te bedien, sal ds Bombaai ook onthou word vir sy besondere humorsin. Tydens ‘n hele paar sinodesittings was hy en sy goeie vriend, ds Solly Ozrovech, die aankondigers wat, na ernstige gesprekke en debatte, sinodegangers laat skaterlag het. Tot op sy oudag het hy die besondere vermoë gehad om mense met grappe en stories te vermaak. Ook hierdie gawe het hy gebruik om verhoudinge te bou ter wille van die verkondiging van die evangelie.

Ds Bombaai en sy vrou Sanna het vyf seuns gehad, waarvan twee reeds oorlede is. Hulle het egter deur die genade van die Here die krag gekry om steeds betekenisvol en diensbaar voort te gaan met die lewe. Ds Bombaai word oorleef deur sy vrou (tans woonagtig in Serenitas), drie getroude seuns Kobus, Carl en Herman, 13 kleinkinders en vyf agterkleinkinders.

Dit sou Helgard Michael Janse van Rensburg se grootste begeerte wees om onthou te word as iemand wat hom beywer het vir die verkondiging van die blye evangelie van die genade in Jesus Christus, ons Heer en Verlosser.

Huldeblyk deur ds Smuts Janse van Rensburg (broerskind). Inligting verkry van Herman Janse van Rensburg (seun), Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke (2015) en getuienisse van persone wat aan ds Bombaai bekend was.