Van Der Walt, Hugo

 

GEBORE

8 Mrt. 1944

OORLEDE

15 Sep. 2012

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1968

ORDEN

1969

STANDPLASE

1970 Douglas

1973 Vanderbijlpark-Noord

1976 Monument

1995 Monument (Tentmaker-bediening)

1998 Monument/Uitsig-Bloemfontein (Tentmakerbediening)

EMERITEER

1999

Ds. Hugo Van Der Walt (BA Honneurs, MA, BTh) 8 Maart 1944 – 15 September 2012

Hugo van der Walt is op 8 Maart 1944 in Bloemfontein gebore. Sy ouers was lidmate van die NG Gemeente De Bloem, waar Hugo gedoop is en ook belydenis van geloof afgelê het. Hugo het sy skoolopleiding aan die Laerskool Sentraal begin en in 1960 aan die Hoërskool Sentraal gematrikuleer. Hy het geroepe gevoel om predikant te word en het hom aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat ingeskryf, waar hy die graad BA (Admissie) aan die einde van 1964 behaal het. Dit het hom toelating gegee tot die Fakulteit Teologie op Stellenbosch, waar hy in 1965 begin studeer het. Hugo het in 1967 die BTh-graad voltooi en is aan die einde van 1968 as proponent gelegitimeer.

Op 14 Desember 1968 het hy in die huwelik getree met Anna Kock, dogter van prof P de B Kock, ʼn geliefde leermeester aan die UOVS. Anna se moeder was jare lank die Duits-onderwyseres aan die Hoërskool Sentraal. In 1969 het Hugo na die UOVS in Bloemfontein teruggekeer en die graad BA (Honneurs) in Wysbegeerte (cum laude) behaal. In die tyd was hy ʼn jaar lank in ʼn bedieningshulppos in die NG Gemeente Monument en het hy tydens sy vakansies in die NG Gemeente Berg-en-Dal bedien.

Op 24 Januarie 1970 is prop Hugo van der Walt met handoplegging as leraar van die NG Gemeente Douglas bevestig, en die rede is deur sy skoonpa dr P de B Kock van Bloemfontein gelewer. Met die eeufeesviering van Douglas in 1997 skryf hy: “Ons het hier lieflike mense leer ken, wat die Evangelie kon verstaan en waardeer op ʼn wyse wat kwalik in een van ons ander gemeentes geëwenaar kon word. ʼn Baie groot gemeente vir ʼn enkele leraarspos.” Daama is ds. Hugo van der Walt na Bloemfontein beroep en is hy op 4 Desember 1978 as leraar van die NG Gemeente Monument bevestig. Die gemeente het oor die volgende jare fi-nansieel swaargekry weens demografiese verskuiwings in die omgewing. Op 1 September 1998 het die gemeente saamgesmelt met die NG Gemeente Uitsig in Bloemfontein, ʼn gemeente wat self finansiële probleme ervaar het. Daarom het ds. Hugo van der Walt op 31 Maart 1999 met vervroegde pensioen afgetree, ʼn volle dekade voor normale aftree-ouderdom. Dit was vir hom as senior leraar ʼn groot slag, want hy wou graag nog in die bediening staan.

Mnr Hennie van der Walt, afgetrede saakgelastigde van die NG Kerk in die Vrystaat, skryfoor hierdie merkwaardige leraar: “Ds. Hugo het ʼn besonderse bydrae gelewer in ʼn tyd waarin die kerk, en veral die Sinodale Pensioenfonds, nuwe beleggingsvelde moes ondersoek. Hy het baie in goudbeleggings belanggestel en het die kommissie op die spoor van beleggings in Krugerrande gebring. Dit was vir ons ʼn onbekende veld, maar het groot potensiaal getoon. Verskeie ander kommissies van die NG Kerk is met sy wysheid en insig geseën.

Ds. Hugo was ʼn muntversamelaar. Hy het benewens Krugerrande ook antieke munte en antieke Bybels versamel. Hy was ook lief vir skulpe en motors en het ʼn versameling modelmotortjies in ʼn vertoonkas bewaar. Hierdie uiteenlopende versameling is al op televisie vertoon en hy het soms radiopraatjies gelewer en uitstallings in museums gehou.

Ds. Hugo het sy bediening baie emstig opgeneem, in besonder die suiwer bediening van die Woord. Hy was altyd nederig, hulpvaardig en het sy werk met groot ywer en ems aangepak en voltooi. Tog kon hy heerlik uit sy maag uit lag! Ds. Hugo van der Walt is op 15 September 2012 ʼn lang en emstige siekte in die siekeboeg van die Welbedacht-aftreeoord in Bloemfontein oorlede. Die laaste maande kon hy nie praat, eet of beweeg nie. Dit was ʼn moeilike tyd vir sy gesin wat hom met liefde versorg het.

Ds. Hugo van der Walt laat sy vrou Anna, dogter Tina, seun Landro, skoonseun Stompie, skoondogter Carlean, vier kleinkinders en sy suster agter. ʼn Troosdiens is vanuit die NG Gemeente Onze Rust in Bloemfontein deur dr Marius Terblanche waargeneem, met die Skriflesing uit Klaagliedere 3. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM