Steenkamp, Leon Maree * 1920

Ds LM STeenkamp

GEBORE

15 Maart 1920

OORLEDE

3 Julie 2012

UNIVERSITEIT

BA (US)

GELEGITIMEER

1944

ORDEN

1945

STANDPLASE

1945 Upington

1949 Garies

1957 Gobabis

1960 Eendekuil

1967 Montagu

1972 Bellville-Vallei

1974 Bellville-UItsig

EMERITEER

17 Julie 1985

Leon Maree Steenkamp is op 15 Maart 1920 op Stellenbosch gebore. Sy pa was ds. Willem Lucas Steenkamp, ‘n geliefde leraar van Namakwaland, en sy oupa was Johannes Hendrik Harmse Steenkamp, wat op die plaas Karos aan die Oranjerivier by Upington geboer het. Die jong Willie het geroepe gevoel tot die Evangeliebediening en het sy studies einde 1919 aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch voltooi.

Kort voor Leon se geboorte, op 10 Februarie 1920, het sy pa ‘n beroep as hulle leraar na die NG Gemeente Waterberg by Nylstroom aanvaar. Hy het ook ‘n beroep na Montagu ontvang, maar die Here het die egpaar na die verre Transvaal gelei, waar Leon sy eerste lewensjare deurgebring het. In 1924 het Leon se ouers ‘n beroep na die NG Gemeente Brandvlei aanvaar, waar Leon sy skoolloopbaan begin het. In 1929 het ds. WL Steenkamp leraar van die NG Gemeente Namakwaland op Springbok geword, ‘n gemeente en gemeenskap waaraan die gesin verknog geraak het. In 1934 het Leon se vader leraar van die NG Gemeente Goudini geword en het Leon in 1937 aan Paul Roos Gimnasium op Stellenbosch gematrikuleer.

Leon wou ook predikant word en het in 1938 vir die graad BA ingeskryf. In 1941 het hy toegang tot die Teologiese Seminarium op Stellenbosch gekry en einde 1944 is hy asproponent gelegitimeer. Prop LM Steenkamp is na die NG Gemeente Upington beroep, waar hy op 5 April 1945 met handoplegging ontvang en bevestig is. Dit was ‘n wonderlike oomblik vir pa en seun, want die jong proponent is in die omgewing gebore en die familie het noue bande met die streek gehad.

Ds. Leon is op 12 Oktober 1946 met Rykie Botha in die NG Gemeente Goudini getroud. Sy was ‘n onderwyseres wat diep spore in die ACVV getrap het. Uit die huwelik is vier seuns gebore: Willie, Pieter, Leon (ook ‘n predikant en pastorale sielkundige) en Anton.

Op 1 Oktober 1949 het sy pad na die NG Gemeente Garies geloop. In die tyd het Rykie lid van die ACVV se hoofbestuur vir Namakwaland geword. Na goeie jare het Leon op 23 Februarie 1957 leraar van die NG Gemeente Gobabis geword. Hier het hy ‘n groot rol in die breë kerklike lewe gespeel en as skriba van die NG Sinode in Namakwaland gedien. Dit was ook in hierdie tyd sy voorreg om sy vader, ds. Willie Steenkamp, in die NG Gemeente Klawer te bevestig. Daarna het ds. Leon ‘n beroep na die NG Gemeente Eendekuil aanvaar, waar sy pa hom op 27 Augustus 1960 bevestig het. In sy dienstyd is ‘n nuwe kerkgebou opgerig en het die leraarspaar diep spore getrap.

Op 27 Januarie 1967 het ds. Leon en Rykie die leraarspaar van die NG Gemeente Montagu in die Boland geword, en daarna het sy pad op 2 Desember 1972 na die NG Gemeente Bellville-Vallei in die Kaap geloop, waar hulle hard gewerk het en in 1974 betrokke was by die afstigting van die gemeente Bellville-Uitsig. Hier het hy die eerste leraar geword en die gemeente gehelp vestig en opbou tot hy op 17 Julie 1985 emeritaat aanvaar het.

Hulle het in die Strand afgetree en Leon het onmiddellik as hulpleraar in die NG Moedergemeente in die Strand betrokke geraak, waar hy oor ‘n tydperk van 15 jaar die twee ouetehuise bedien het. Sy pligtestaat was huisbesoek, bidure en dienste by die ouetehuis en begrafnisse. Sy seun Pieter skryf: “Selfs nadat hy sy sig verloor het, het hy steeds met daardie werk voortgegaan, aangesien hy die pad na die ouetehuise geken het en met sy wit kierie kon baasraak. Met bidure en begrafnisse was Rykie sy oë (soos ook in alle ander aspekte) en het sy die Skriflesing waargeneem, terwyl hy die boodskap gebring het. Hulle het die eerste inwoners van die ACVV-oord Benadehof geword, waar Rykie voorsitter was van die boukommissie.

Rykie is op 28 Mei 2006 oorlede en ds. Leon het na Huis Uitvlucht op Montagu verhuis, ‘n vorige gemeente waar sy seun Pieter hom intussen gevestig het. Hier het hy ten spyte van sy sigprobleme en hoë ouderdom ouderling in die NG Gemeente Montagu geword. Hy is op 3 Julie 2012 in die ouderdom van 92 Oorlede.

Pieter skryf: “My pa het sy lewe gewy aan sy medemens – nie net deur sy werk nie, maar deur sy hele leefwyse. Daardeur het hy vir my ‘n voorbeeld gestel. Al was sy program hoe vol, het hy altyd tyd gehad vir sy gemeentelede en medegelowiges, sy vrou en sy kinders, vir enigeen wat hom nodig gehad het. Tot met sy dood was my pa die een wat ek kon nader vir insig en wysheid.

“Dit was heerlik dat ek tot op die einde nog sy kind kon wees, selfs al is ek al mooi groot. Sy hele leefwyse was ‘n inspirasie vir andere. Paulus het my pa geken toe hy Galasiërs 5:22 geskryf het. Leon Steenkamp se hele lewe het getuig van al die eienskappe van die vrug van die Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM

Ds Leon en mev Rykie Steenkamp