Snyman, Dwight Randolph

Dr D R Snyman

gebore

5 Apr. 1891

OORLEDE

3 Nov. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1923

ORDEN

1924

standplase

1924 Woodstock

1927 Stellenbosch

1947 Sondagskoolsekretaris

1962 Weer beroepbaar

EMERITEER

Dr Dwight Randolph Snyman (5.4.1891 – 3.11.1978) is as een van sy ouers se twaalf kinders op Spes Bona in die Komgadistrik gebore. Later verhuis die gesin na Macleantown, waar hy sy eerste en ook sy laaste formele skoolopleiding ontvang. In 1916 lê hy sy BA-eksamen aan die Victoria-Kollege op Stellenbosch af, en gedurende sy studietyd aan die Kweekskool verwerf hy ook die BD-graad onder die destydse Universiteit van SA (1919); Kort na hul huwelik 1920 vertrek hy en sy eggenote na Princeton (VSA) waar hy hom op die studie van die Ou Testament toelê en die ThM kry. Daarna gaan hy na Louisville in Kentucky – waar ‘n ouer broer van hom, wyle dr L P Snyman, ook gestudeer het om veral onder dr A T Robertson, die vermaarde Nuwe Testamentikus, te studeer. Die DD-graad verwerf hy daar met die hoogste lof met ‘n proefskrif oor die egtheid van die Tweede Brief van Petrus(1923); Gevolglik is hy in beide die Ou en die Nuwe Testament deeglik onderleg toe hy na sy vaderland terugkeer. Origens doen hy tydens sy verblyf in Amerika ‘n goeie kennis van Sondagskoolwerk op. In Suid-Afrika terug, aanvaar hy ‘n beroep na Woodstock, waar hy 3.4.1924 bevestig word. In Oktober 1927 gaan hy na Stellenbosch en daar is hy gedurende sy verblyf van byna 20 jaar al die tyd ook skriba van die Kweekskool. Hy dien telkens in die Raad van die Kerke, terwyl hy ook lid van die sinode se Permanente Regskommissie, van die kerkkantoorkommissie (Toesig en Kontrole) en van die Proponentseksamenkommissie is. Hy kan nie met sekere uitsprake oor die Persoon van Christussaamstem wat prof Johannes du Plessis van die Kweekskool in sy blad Het Zoeklicht publiseer nie, met die gevolg dat hy Die Ou Paaie (1926-1932) begin uitgee, wat later in Die Gereformeerde Vaandel oorgaan. In die moeilike jare toe die opspraakwekkende Du Plessis-saak die NG Kerk in beroering bring, is hy ‘n sleutelfiguur in die kring van die bekampers van die hoogleraar se beweerde afwykende leringe. In 1947 word hy as Organiserende Sondagskoolsekretaris van die Gefedereerde NG Kerke beroep, en ook hier word sy arbeid deur deeglikheid en getrouheid gekenmerk en dra mooi vrugte. Na sy uittrede Junie 1962, woon hy en sy eggenote in Oos-Londen. Na die heengaan van sy gade in Oos-Londen, woon hy in ‘n kerklike tehuis vir bejaardes in Rondebosch (K); maar toe hy met ‘n weduwee van Laingsburg hertrou, gaan vestig hy hom daar. Baie jare lank was hy een van die kerk in Kaapland se bekendste predikante en ‘n man wat die bediening met groot erns bejeën en sy taak op ‘n beskeie, toegewyde en diep geestelike wyse verrig het. Uit sy vrugbare pen het die Nuwe Katkisasieboek verskyn wat verskeie herdrukke beleef het, asook Die Wederkoms van Jesus Christus, Dringende Boodskappe (vir jongmense); Jesus Neem die Sondaars aan en verskeie ander kleiner godsdienstigstigtelike werkies wat ‘n wye leserskring gehad het. (Jaarboek 1980/247).