Roos, Johannes Hermanus

Ds. Roos Johannes

GEBORE

20 Apr. 1907

OORLEDE

29 Mei 1995

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1935

ORDEN

1936

standplase

1936 Namakwaland (Hpr.)

1937 Nuwerus

1939 Wolseley

1945 Boksburg-Noord

1948 Bellville

1952 Saakgelastigde Kaapse Kerk

Emeritus

1956

 

Ds. Johannes Hermanus Roos BA MTH 20.04.1907 – 29.05.1995

Ds. Roos is op 29 Mei 1995 in Pretoria oorlede in die ouderdom van 88 jaar na ernstige beroerte-aanvalle. Hy is onder blyke van groot belangstelling vanuit die NG Gemeente Bellville-Wes, waar hy sedert 1953 lidmaat was, begrawe.

Hy is in 1935 op Stellenbosch gelegitimeer en op 25 April 1936 in Namakwaland as hulpprediker bevestig. Op 31 Januarie 1937 word hy bevestig op Nuwerus op 14 Julie 1939 op Wolseley; op 23 Junie 1945 verhuis hy na die noorde, naamlik Boksburg-Noord en op 11 September 1948 weer terug na die Kaap, naamlik Bellville.

In elkeen van die gemeentes was hy besonder gewild en het hy deur sy geaardheid, deeglikheid en toewyding diep spore getrap. Tydens sy bediening op Wolseley is daar onder sy inspirasie, as eerste leraar van daardie gemeente, ‘n sierlike kerkgebou opgerig wat na die aardbewing van 1969 sodanig beskadig is dat dit gesloop moes word en deur ‘n nuwe gebou vervang moes word. Ds. Roos was bekend as ‘n knap prediker wat die suiwer boodskap van die evangelie in keurige taal sonder omhaal van woorde en met oorredingskrag kon oordra. Met sy minsame geaardheid en vriendelikheid is daar besondere bande tussen hom en sy gemeentelede gebind.

Op 1 April 1953 word hy die saakgelastigde van die Kaapse Kerk. Hierdie pos het hy vir ‘n kwarteeu beklee – tot met sy aftrede op 4 Augustus1978. Hy het hierdie belangrike pos met goeie onderskeiding behartig. Sy buitengewone organisatoriese en administratiewe talente het hom die aangewese kandidaat hiervoor gemaak.

Tydens sy diensjare het die sinodes van die destydse Suidwes-Afrika, Oos-Kaaptand en Noord-Kaap afgestig. Elkeen van die afstigtings wat besondere eise aan hom as saakgelastigde gestel het, het op sy insig en beplanning gesteun.

Ds. Roos was ook gemoeid met die verkoop van die vroeëre sinodesaal in Koningin Victoriastraat in Kaapstad (die ou Hugenote-Gedenkteken) en die aankoop van die terrein waarop die huidige kerksentrum opgerig is. Ook met die finansiering en beplanning van hierdie gebou was hy ten nouste betrokke. Die kerksentrum kan in ʼn groot mate as ‘n monument van sy werk gesien word. Hy het hom grootliks beywer vir die invordering van sinodale fondse en vir die uitbouing van the predikante-pensioenfonds. Al hierdie take en die behartiging van groot somme geld namens die kerk het hy met groot bekwaamheid, toewyding en verantwoordelikheid verrig en so die vertroue verdien wat die kerk in hom gestel het.

As senior lid van die amptenary in die kerksentrum, was hy ‘n gerespekteerde en geliefde raadsman en vriend van almal. Hy was altyd saaklik en korrek in sy optrede en billik teenoor individue, amptenare en instansies wat met hom onderhandel het.

Benewens in talle kerklike kommissies, het ds. Roos ook in ander liggame soos die direksie van die NG Kerk-Uitgewers waarvan hy ‘n stigterslid was, die skoolraad van Bellville en die direksie van die Goeie Hoop-Behuisingsmaatskappy gedien.

In sy tyd het die kerkhereniging van 1962 ook plaasgevind en het die Algemene Sinode tot stand gekom. Hy het die eerste voorsitter van die Algemene Sinode se Fondsekommissie geword.

Ons is dankbaar vir die gawes waarmee die Here hom geseën het en vir die manier waarop die Here hom gebruik het. Hy sal met dankbaarheid onthou word deur almal wie se weë met syne gekruis het.

Ds. Roos laat sy eggenote, Elizabeth, en twee seuns, Herman en Carel, met hulle gesinne agter.- Verwerking van verskeie stukke, onder andere van Tappies Moller. DJ Viljoen.