Reynierse, Willem Victor

 

GEBORE

23 Mei 1919

OORLEDE

21 Des. 1994

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

Komgha

1948 Stutterheim

1955 McGregor

1966 Usakos

Emeritus

Ds. William Victor Reynierse BA 23.05.1919 – 21.12.1994

William Reynierse is op 23 Mei 1919 gebore. Hy het op 13 maande kinderverlamming opgedoen wat meegebring het dat hy baie moeilik kon loop. Tog het hy die roeping ontvang om predikant te word – ondanks die feit dat mense nie gedink het dat hy fisies daartoe in staat sou wees nie. Nogtans het hy op Stellenbosch gaan studeer en in 1946 is hy daar gelegitimeer.

Op 31 Mei 1947 word hy georden en bevestig in sy eerste gemeente, Komga. Op 11 Desember 1947 word hy op Stutterheim bevestig en op 8 Oktober 1955 op McGregor. Na elf jaar diens in hierdie gemeente aanvaar hy ʼn beroep na die destydse Suidwes-Afrika naamlik Usakos. Daar arbei hy vyf jaar voordat hy ‘n beroep aanvaar na Vanwyksdorp waar hy 13 jaar arbei totdat hy op 31 Met 1984 (dieselfde dag as waarop hy georden) sy emeritaat aanvaar na 47 jaar diens in die Here se koninkryk.

Hy is in 1947 getroud met Anna Gagiano. Uit die huwelik is ‘n seun en twee dogters gebore.

Na sy aftrede het die egpaar hulle aanvanklik op Riversdal gevestig tot in Oktober 1994 toe hulIe na die Stilwaters Aftreeoord op Stilbaai gegaan het. Willie was toe reeds bedlêend en hy is op 21 Desember 1994 Oorlede.

Sy bediening is gekenmerk deur erns en deeglikheid, in sy geval was dit ‘n besondere bewys van die oorwinning van die gees oor die liggaam. Hy het sy geloof en die Skrifbeginsels op elke terrein van die lewe uitgeleef. Hy was ‘n streng Calvinis en die Woord van God was die enigste rigsnoer van sy Iewe. Hy het baie moeite gedoen met sy preek voorbereiding en het daarna gestreef om die eredienste wat hy Iei, waarlik dienste tot eer van die Here te maak.

Ondanks sy liggaamlike gebrek het hy steeds sy volle gewig ingegooi in die rings- en sinodale werksaamhede. Veral in die ou Suidwes het hy, met groot opoffering, die belange van die Sinodale Sendingkommissie behartig. Ook sy vrou kon op sy ondersteuning staatmaak, aangesien hy haar gehelp het om haar pligte in die hoofbestuur van die Vrouesendingbond en Vrouediens te behartig.

Willie was baie lief vir die kinders en jongmense in sy gemeentes. Hy was ook ‘n man met ‘n besondere humorsin en ‘n opgeruimde geaardheid. Selfs in sy laaste jare, toe hy weens siekte tot sy huis beperk was het sy humorsin nie getaal nie.

Ons dank die Here vir die besondere genade wat Hy aan Willie Reynierse as sy dienskneg beloon het.- LP du Preez, verwerk deur ds. DJ Viljoen.