ONS KINDERHUIS, VICTORIAWEG, BLOEMFONTEIN

Ons Kinderhuis

Ons Kinderhuis in Victoriaweg, Bloemfontein is vir die versorging van wees- en behoeftige kinders van ons volk opgerig op 11 September 1914 deur Dr. J. D. Kestell en ‘n aantal belangstellende vriende. Alhoewel die getal kinders wat in hierdie inrigting gehuisves is al so hoog as 375 was, het daar gedurende die laaste paar jare ‘n vermindering plaasgevind, en was die getal op 28 Februarie 1933 net 294, t.w. 158 seuns en 136 dogters. Hierdie vermindering is hoofsaaklik toe te skrywe aan gebrek aan fondse, veroorsaak deur die aanhoudende algemene depressie, en nie aan enige verminderde behoefte van versorging nie. Primêre onderwys geniet die kinders aan die Dr. Viljoen-skool. Na standerd VI besoek begaafde dogters die Oranje-skool en seuns die Grey-Kollege-skool of die Sentrale Hoërskool. Daar bestaan verder ook ‘n afdeling in bouvakkunde waaraan groter seuns, na hulle Standard VI deurloop het, ‘n kans gegee word om hulself te bekwaam as vakmanne (messelaars, skrynwerkers, skilders, ens.), en wel onder die bekwame leiding van Mnr. M. A. Nieuwoudt, direkteur van die inrigting en bestuurder van die boudepartement. Alle ambagleerlinge is verplig om die aandklasse onder ‘n besonder goed gekwalifiseerde onderwyser by te woon. Vir die dogters is daar na Standerds VI en VII huishoud-, kook- en naaldewerkklasse in die inrigting om hulle toe te rus vir hulle toekomstige lewe. Die weeshuisplaas, groot 1150 morge, en aangekoop deur die Bestuur met die oog op die noodsaaklikheid om die groot huisgesin te voorsien met die nodige melk, vleis, groente, ens., en ook om geleentheid te verskaf om seuns, wat besonder aanleg vir plaaswerk het, ‘n deeglike opleiding onder toesig van Mnr. S. P. Guest in die verskillende boerderyvakke te gee, is omtrent 12 myl van Bloemfontein verwyder. In September 1928 is op die weeshuisplaas ‘n skool opgerig.