NG Gemeente Woodstock

NG Gemeente Woodstock

gestig

30 Okt 1923

ingelyf by

NG Gemeente Maitland

adres

Woodstock

Eerste predikant

Ds DR Snyman

Die NG Gemeente Woodstock was ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Voorgeskiedenis

Vanaf omstreeks 1799 het die NG gemeente Kaapstad buitedienste in die wyk Papendorp gehou. Op 13 November 1849 besluit die kerkraad van Kaapstad om die kapel in Papendorp, wat die eiendom van die Londense Sendinggenootskap was, van dr. John Philip oor te neem. Sedert 1876 is ‘n diens elke veertien dae in Papendorp waargeneem.

Die behoefte aan ‘n leraar om elke Sondag op te tree het daartoe bygedra dat ‘n tweede kerkgebou opgerig word waarvan die inwyding op 21 September 1876 plaasgevind het.

Van 1849 tot 1876 het die lidmaattal stadig toegeneem, maar tussen 1876 en 1898 was daar groot groei weens “de groote verschuiving van de stedelike bevolking nabij Kaapstad, en de plattelandse bevolking hierheen getrokken ten einde een heenkome te zoeken bij de fabrieken en werkplaatsen, zodat er een groote bevolking hier kwam te wonen, en de aanstelling van vaste werkers verplichtend was”. Dit was, terloops, ook die rede vir die uiteindelike ontstaan van die Laerskool Tafelberg in Woodstock, Laerskool en Hoërskool Nassau in Observatory en die Laerskool Oranje in Maitland.

Gedurende dié tydperk van uitbreiding besluit die kerkraad van Kaapstad in 1895 om ‘n leraar te beroep met Papendorp as werkkring. Op 16 September 1895 word ds. Z.J. de Beer (1895 tot 1923) beroep. Gedurende sy bediening is die kerkgebou, wat die gemeente tot en met sy inlywing by Maitland sou gebruik, in Aberdeenstraat opgerig en op 10 Maart 1898 ingewy. Die Kaapse gemeente kon die kerkgebou opgerig danksy ‘n skenking van J.C. Hofmeyr. Dit is ingewy deur prof. N.J. Hofmeyr van die Kweekskool.

Ontstaan

‘n Lang tydperk is die wenslikheid bespreek en die behoefte gevoel dat die Papendorpse tak van die moedergemeente beter bearbei kon word en beter aan haar geestelike doel sou beantwoord as dit tot ‘n selfstandige gemeente kon kom. Hierdie ideaal is eers op 30 Oktober 1923 verwesenlik toe die selfstandige gemeente Woodstock, waarby die wyk Soutrivier ingesluit was, tot stand kom.

Op 24 Januarie 1924 word dr. D.R. Snyman (1924 – ’27) beroep en op 4 April georden tot eerste leraar van Woodstock. Tydens sy bediening het die gemeente ‘n kragtige geestelike herlewing beleef wat ook groot opkomste na die eredienste as vrug gehad het.

Vanaf 1941, tydens die bediening van ds. M.N. Janse van Rensburg (1931 – ’48), wat terloops van 1934 af in die eerste skoolkomitee van die Hoërskool Nassau gedien het, word die gemeente bearbei deur twee leraars toe ds. H.R. Cilliers (1941 – ’44) as medeleraar bevestig word. Toe kon intensiewer bearbeiding gedoen word. Volgens die Jaarboek van die Nederduits Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 1933 het die gemeente in 1932 ‘n volle 1 403 lidmate en 3 603 siele (kinders, en volwassenes wat nie aangeneem is nie) gehad. In dieselfde jaar is 116 kinders gedoop, 85 aangeneem en 20 paartjies getroud.

Met die koms van ds. Dirk Johannes Marthinus Terblanche (1947 – ’50) en dié van ds. G.F.K. Carstens (1949 – ’51) is besondere aandag aan die jeug en aan evangelisasie gewy. Hulle is opgevolg deur ds. G.J. Labuschagne, wat in 1954 ‘n beroep na Kamieskroon aanvaar.

Inlywing

Die gemeente se laaste eie predikant was ds. Andries Jakobus Helmon Smith wat op 6 September 1974 bevestig is en op 28 Februarie 1988 sy emeritaat aanvaar het. Hy is opgevolg deur ds. Daniel Malan du Toit wat op 6 Oktober 1988 tegelykertyd as leraar van Woodstock en Maitland bevestig is.

Ná die bloeitydperk van die jare 30 en 40, het Woodstock se lidmaattal deurentyd afgeneem namate lidmate se ekonomiese stand verbeter het en hulle hul in aangename voorstede, weg van die fabrieke af, kon gaan vestig. So was daar in 1978 byvoorbeeld nog 240 belydende lidmate, maar teen 1990 net 30. Kort daarna is Woodstock by Maitland ingelyf. Deesdae huisves die kerkgebou op Regentplein, Aberdeenweg, die Woodstock Baptist Church.

Predikante