NG Gemeente Westonaria

NG Gemeente Westonaria (Foto: Hennie le Roux)

gestig

1946

Waarby ingelyf

Glenharvie

Venterspost

RING

Randpoort

ADRES

H/v Frowler- en Hofmeyerstraat, Westonaria

 

Die NG Gemeente Westonaria, wat jare lank as Venterspost bekendgestaan het, is ‘n gemeente op die Wes-Randse dorp Westonaria en in die Sinode Goudland.

Die gemeente is in 1946 gestig. Dis geleë in ‘n breë vlakte, omring deur die hoogtes van Randfontein aan die noorde- en die Gatsrand aan die suidekant. As gevolg van die snelle ontwikkeling in die omgewing is daar spoedig aan afstigting gedink. Hierdie gebied was egter op die vergeleë punte van die gemeentes Randpoort, Randfontein, Losberg (Fochville), Potchefstroom en Ventersdorp, met die gevolg dat ‘n veelkoppige gemeente tot stand gekom het wat van Venterspost tot Welverdiend gestrek het. Uiteenlopende belange, die gevaar van seksionalisme en die fluktuerende gemeenskap het sake baie bemoeilik. Die grootste moeilikheid is besorg deur die feit dat daar geen vaste sentrum was nie. Ten spyte van moeilikhede het die werk egter voortgegaan, en het die lidmate getoon dat hulle nog hul kerk liefhet, aldus Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Beginjare

In November 1946 is die eerste leraar, ds. D.H.J. van den Berg, in die gemeente ontvang. ‘n Reusetaak het op hom gewag. Daar was geen kerkgebou en geen eiendomme nie. Dienste is gehou in skole en openbare sale op vyf plekke in die gemeente. ‘n Eerste begin is egter gemaak met die aankoop van geskikte terreine vir ‘n kerk en pastorie. Twee jaar ná die eerste afstigting het ‘n tweede gevolg, toe die mees westelike gebiede van die gemeente, naamlik Bank, Rooipoort, Holfontein, Welverdiend, Blyvooruitzicht en Carletonville afgestig het onder die naam Oberholzer. Die heilsame gevolg was dat meer eenheid in die moedergemeente verkry is. Daar is toe ook besluit op een hoofsentrum, naamlik Westonaria.

Die sending

Sendingwerksaamhede is ook nie agterweë gelaat nie. Met geld deur die Strewers ingesamel is in 1949 ‘n kerkie in die swart woonbuurt opgerig. In September 1950 is ‘n eie werkkring van die gemeente Randfontein afgestig.

Kerkbou

Kerkbouplanne het fluks gevorder. Op 27 Julie 1949 is die eerste sooi omgespit, op 29 Oktober 1949 is die hoeksteen gelê en op 1 September 1950 is die kerk ingewy. Dit was die eerste kerk van enige kerkgenootskap tussen Randfontein en Potchefstroom.

Op 21 Januarie 1951 vertrek ds. Van den Berg. ‘n Beroep, op prop. A. Scheurkogel uitgebring, slaag en op 1 September 1951 is hy in die gemeente bevestig, die tweede leraar van die jong gemeente Venterspost.

Enkele leraars

  • Albrecht Scheurkogel, 1951 – 1957 (waarna sending)
  • Petrus Arnoldus Pienaar, 1956 – 1960 (waarna Venterspost, wat afgestig het van Venterspost in 1960, maar weer daarby ingelyf is)
  • Sarel Petrus du Plessis, 1976 – 1986