NG Gemeente Wepener

Die NG kerk op Wepener. Op die hoeksteen staan dit is gelê op 15 Augustus 1884, herlê op 15 Augustus 1898 en weer herlê op 15 Augustus 1927. (FOTO: Wikipedia/Johan Lourens)

Gestig

30 Julie 1870

Ring

Wepener

Adres

Kerkstraat

Sluit in

Wepener en distrik

Eerste predikant

J.W. Louw (1874–1880)


Die NG Gemeente Wepener is die 15de oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Vrystaat. Teen 2018 het die getal dooplidmate tot 21 afgeneem en die belydende lidmate tot 94. Die gemeente was toe vakant.

Stigting

Op ’n Ringsvergadering gehou op Fauresmith in April 1870, is op voorstel van die predikant van Smithfield besluit om ’n gemeente te stig op die pas geproklameerde dorp Wepener. Die Ringskommissie aan wie die taak opgedra is het op 30 Julie 1870 op Wepener vergader om uitvoering aan die Ringsbesluit te gee. Die grenslyne van die gemeente is vasgestel en ’n kerkraad, bestaande uit drie ouderlinge en ses diakens, is gekies. Dadelik is daar begin met die bou van ’n kerk, en reeds in 1871 kon die eerste kerkgeboutjie in gebruik geneem word.

Die kerk omstreeks 1916.

Eerste leraars

Ds. Meiring van Edenburg bly konsulent van die gemeente tot in 1874, toe ds. J.W. Louw op 10 Mei van dieselfde jaar as eerste leraar bevestig is. Sy opvolgers was: di. G. R. Keet (georden en bevestig in 1880); ds. Ebbe Dommisse (georden en bevestig in 1902); ds. J.F. Marais (georden en bevestig in 1910); ds. N.J. van der Merwe (georden en bevestig in 1915); ds. J.F. Marais (in 1920 vir die tweede keer bevestig as leraar van die gemeente); ds. Harper Martins (bevestig in 1931); ds. B. Alheit (bevestig in 1943) en ds. C.G. van der Merwe (bevestig in 1950).

Die hoeksteen van Wepener se NG kerk is drie keer gelê, telkens op 15 Augustus. (FOTO: Wikipedia/Johan Lourens)

Mylpale in die geskiedenis

’n Aantal belangrike mylpale in die geskiedenis van die gemeente kan kortliks aangestip word: In 1882 is daar begin met die aanbou van die huidige kerkgebou en op 15 Augustus 1884 is die hoeksteen deur pres. Jan Brand gelê. In 1897 is die kerkgebou hernu en vergroot, en is die hoeksteen deur pres. M.T. Steyn op 15 Augustus 1898 herlê. Nege en twintig jaar later, op 15 Augustus 1927, is die hoeksteen, wat tydens die Tweede Vryheidsoorlog beskadig is, weer herlê deur ds. Marais, die kerkgebou weer hernu en op 1 September 1928 plegtig ingewy.

Tot 1952 het drie gemeentes afgestig: Dewetsdorp in 1882, Hobhouse in 1913 en Vanstadensrust in 1939. In 1911 is die sendinggemeente gestig en in 1914 is eerw. C.J. Van A. Smit as eerste sendingleraar bevestig. Op 30 Julie 1920 het die gemeente sy vyftigjarige bestaan herdenk. Gedurende ’n tweedaagse feesviering op 11 en 12 Augustus 1945 kon die gemeente sy 75-jarige bestaan feestelik herdenk.

Hede

Die lidmaattal in 2015 was 22 dooplidmate en 92 belydende lidmate, vergeleke met 438 en 756 in 1972, en 404 en 723 in 1949. Van 1897 tot 1954 het hier ook ’n gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika bestaan, die Gereformeerde Kerk Wepener, wat sedertdien deel vorm van die Gereformeerde Kerk Ladybrand.

Dr. N.J. van der Merwe, Wepener se NG predikant van 1915 tot 1919.

Predikante

  • Johannes Wynand Louw, 10 Mei 1874 – 1880
  • Gysbert Rynier Keet, 14 Jul. 1880 – 21 April 1889 (oorlede in die amp)
  • Ebbe Dommisse, 25 Oktober 1902 – einde 1908
  • Marais, Jacobus Francois, 19 Mrt. 1910 – 1914; 22 Feb. 1920 – 1930
  • Dr. N.J. van der Merwe, 1915 – 1919
  • Harper Martins, 1931 – 1942
  • Alheit, Berthold, 10 Jul. 1943 – 1949
  • Cornelis Gerhardus van der Merwe, 13 Mei 1950 – 1959
  • Johannes Hendrik Venter, 1959 – 1962
  • Johannes Jacobus Uys Fourie, 1974 – 2 Desember 1988 (aanvaar sy emeritaat)