NG Gemeente Weltevreden

NG Gemeente Weltevreden

gestig

5 September 1982

RIng

Ring van Linden

Adres

Corneliusstraat 1140, Weltevredenpark

eerste predikant

Ds P.J. Eloff

Die NG Gemeente Weltevreden is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Die jare 1982 – 1987 was die vormingsjare van die gemeente Weltevreden.  Jare waarin met dinamika in die gemeente gewoeker is.  Die lidmate was hoofsaaklik jonk en het onder die leiding van die pastoriepaar, Loffie en Maritha Eloff vernuwend gedink en gehandel.

Afstigting en ‘n eie gemeente word ‘n werklikheid

Die amptelike afstigting is op 5 September 1982 in die moedergemeente Fairland se kerkgebou.  Behalwe die lidmate, was die volgende rolspelers teenwoordig:

 • Dr. R.J. van Niekerk (Ringsvoorsitter)
 • Ds. G. J. Erasmus
 • Ds. P.J. Eloff (Skriba)

Dr. van Niekerk open met skriflesing uit 1 Pet. 2, en gebed.

Weltevreden word as naam voorgestel en eenparig aanvaar.

Daar word ook ‘n kernkomitee deur die Kerkraad op 12 September 1982 aangewys:

Ouderlinge:

 • J. van der Hoven
 • J. Grove
 • C. Kruger

Diakens:

 • H. Wiese
 • G.S. Wolfaardt

Ds. C. van H. Brand (Fontainbleau) tree as konsulent op.

Eerste Kerkraadsvergadering

Op 20 September 1982 vind die eerste Kerkraadsvergadering plaas en van die aanbevelings deur hulle is onder andere:

 • Die kerkraadskomitee word as dagbestuur aangewys met volmag om dringende sake af te handel
 • Groepleiers-ouderling- en diakens moet benoem word: Justis van der Hoven(Ouderlinge) en Br. G.S. Wolfaard(Diakens)
 • Akkommodasiemoontlikhede moet ondersoek word
 • 8 besoekpunte per wyk
 • P.J. Eloff word as eerste leraar beroep.

Bevestiging van Ds. P.J. Eloff

Op 16 Oktober 1982 is die verwelkomingsfunksie vir Ds. en mev. Eloff in die vorm van ‘n bring-en-braai te Laerskool Boskop en die 17e Oktober gedurende die oggenddiens word Ds. Eloff bevestig en lewer hy sy intreepreek.

Kerkraadsvergadering : 14 Nov. 1982

Hierdie is die eerste vergadering gelei deur Ds. Loffie Eloff en die volgende besluite is geneem:

 • Br. R.J. van Jaarsveld (Boekhouer) en Mev. A. Van jaarsveld (saakgelastigde) word aangestel.
 • Kerkraads-en Kommissie-vergaderings is Sondagaande na kerk.
 • Op 28 Nov. 1982 word afskeid geneem van Fairlandgemeente.
 • Mev. M. Terblanche word as tydelike orreliste aangestel – word op 3 Nov. 1985 ‘n permante aanstelling.
 • Kerkraadskommissies is aangestel
 • Vroudediens begin met eie organisering.
 • Boukommissie word verkies – vergader reeds 14 Nov. 1982 in pastorie.

Eerste Kerkraadslede verkies

Die aantal poste op die Kerkraad is op 34 vasgestel en die stemgeregtigdes is 114.

Beplande Aksies

 • ’n Gemeentesensus om die lidmaattal vas te stel
 • In Maart 1983 word die eerste Kermis beplan
 • Die Kinderkrans onder leiding van mev. Eloff begin
 • ‘n KJA-ondersoek word gedoen

Ons bou Kerk

Die Boukommissie rapporteer op 6 Februarie 1983 dat twee argitekte reeds genader is en dat daar ook met terreinbeplanning begin is. Op 20 Maart 1983 word besluit om die bouprojek aan te pak.

Koos Reynecke-argiteksfirma word aangestel om die kompleksbeplanning te doen.  Die finansiële kommissie sal alle beplannings- en finansiële implikasies ondersoek.  Logistieke probleme word reeds in Mei 1983 ondervind, maar op 28 Augustus 1983 word die nodige dokumente aan die koster oorhandig.  Die konsepplan word goedgekeur en die argitek word versoek om met die finale planne voort te gaan.  Die Boukommissie stel Raadgewende Ingenieurs Brunette, Kruger en Stofberg, sowel as Bourekenaars, C.P. de Leeuw, saam aan as bykomstige professionele span.

Finansies is ‘n probleem en die volgende fondsinsamelingswyses word beplan:

 • ‘n brief aan die gemeente waarin inligting gestel word dat die inkomste dit bemoeilik om ‘n kerk te bou
 • ‘n kerkbou-trustfonds moet geskep word
 • aftrekorders(debiet) moet aangemoedig word
 • ‘n Gemeentekonsert sal gehou word – Piet van Heerden, Leon Schuster en Laurika Rauch sal dit aanbied
 • Die Kategeseskool sal ‘n klok-loop reël.

Predikante