NG Gemeente Wellington

Die NG moederkerk aan die bopunt van Kerkstraat, Wellington. Die standbeeld voor die kerk is van ds. Andrew Murray, oudleraar van die gemeente.

Gestig

1840

Ring

Swartland

Adres

Hoofstraat, Wellington

Sluit in

Wellington (deels)

Eerste predikant

A.F. du Toit (1840–1871)


Die NG Gemeente Wellington is ’n gemeente in die Suidwes-Kaap met sy swaartepunt op die geskiedkundige Bolandse dorp Wellington. Dit is eers in 1840 as die 26ste gemeente van die Kaapse Kerk gestig, hoewel die dorp een van die oudstes in die Wes-Kaap is.

Stigting

Die stigting van die gemeente in 1840 as dogter van die Paarl was die vrug van 40 jaar se strewe na ’n eie gemeente in die Wagenmakersvallei, waar veral die nasate van die Hugenote op hul plase gewoon het. Vanweë die leidende en volhardende aandeel van dr. John Addey in die verwesenliking van hierdie strewe was die begeerte algemeen om die nuwe gemeente Addeysdorp te noem, maar op aanbeveling van die destydse goewerneur, sir George Thomas Napier, is die naam van die Waterloo-held, Wellington, algemeen aanvaar. Die stigtingsjaar (1840) het saamgeval met die inwyding van die kerkgebou en die bevestiging van die eerste leraar, prop. A.F. du Toit, deur die goewerneur aangestel op versoek van al die inwoners van die Wagenmakersvallei.

Vooruitgang

Met die aanbou van twee vleuels in 1861, die aanbring van galerye in 1874, die bou van die toring in 1891 volgens die plan van Charles Freeman en die hoër maak van die dak in 1928 is die oorspronklike kerkgebou uitgebou tot die groot en sierlike godshuis wat vandag Kerkstraat oorheers, met sy rykdom van herinneringe aan geseënde konferensies en tye van herlewing, vroom geslagte wat met die jare daar aanbid het en Godgewyde lewens wat die Evangelie daar verkondig het.

Reeds in 1952 het vyf van die gemeente se ontslape leraars in die skaduwee van die kerkgebou gerus. Gedurende die eerste 78 jaar van sy bestaan het die gemeente slegs vier leraars gehad en ’n enkele vakature van slegs sewe maande tussen die dood van sy eerste leraar en die bevestiging van ds. Andrew Murray (1871). Ds. A. Murray (35 jaar) en ds. P.K. Albertyn (18 jaar) het hul stempel onuitwisbaar in die gemeente nagelaat.

Veral onder leiding van ds. Murray het Wellington op sending- en opvoedkundige gebied ’n unieke plek in die land se kerklike lewe ingeneem. Inrigtinge soos die Sendinginstituut, Friedenheim, die Hugenote-seminarie en ander skole en persoonlikhede soos mejj. Anna Bliss, Abbie Park Ferguson en Van Deemter, ds. Ferguson, eerw. J.C. Pauw en mnre. McCrone en Stucki bly onafskeidbaar van Wellington en van die groot getal van manne en vroue wat reeds in die vroeë jare vanuit Wellington oor die lengte en breedte van Suid-Afrika en tot ver in die buitelandse sendingvelde gegaan het.

Met die jare het die gemeente groot stoflike offers op die altaar gelê vir die uitbreiding van die hemelse Koninkryk. In 1952 berig Ons gemeentelike feesalbum: “Met die Hugenote-kollege terug in die boesem van die NG Kerk (1950) vir die opleiding van maatskaplike en sendingwerksters onder die hoofskap van ds. E.J. du Toit, met die groot getal studente vandag aan die Sending-Instituut en die bloeiende Opleidingskollege vir onderwysers (esse), beklee Wellington opnuut ’n strategiese posisie in ons kerklike en opvoedkundige lewe. Dat sy verantwoordelikhede mag opweeg teenoor sy voorregte en geleenthede ten einde aan sy ryke verlede getrou te bly en vir die toekoms ’n kragbron te wees vir die koms van die Godsryk en die verheerliking van die Naam wat bo alle name is, is die opregte verlange van die leraars, kerkraad en gemeente!”

Twee dogtergemeentes is later op die dorp afgestig: Wellington-Noord in 1957 en Wellington-Oos in 1973. Dit is die enigste afstigtings van die ou moedergemeente.

Predikante

 • Andries Francois du Toit, 1840 – 26 Februarie 1871 (eerste predikant; oorlede in die amp; sy enigste gemeente)
 • Andrew Murray, 1871 – 1910
 • Daniel Gerhardus Malan, 1906 – 1918
 • Willem Nicolaas van der Merwe, 1921 – 1926
 • Daniël Stephanus Burger Joubert, 1925 – 1934
 • Jan Hendrik Malan Stofberg, 1935 – 1939
 • Evert Johannes du Toit, 1939 – 1950 (waarna eerste rektor van die Hugenote-kollege)
 • David Willem de Villiers, 1944 – 1947
 • Johannes Gert Stefanus van Jaarsveld, 1948 – 1958
 • Willem Adolph Alheit, 1951 – 1955
 • Lieb Johannes Loots, 1957 – 1960
 • Willem Jacob Botha Cloete, 1970 – 1973
 • François Maritz, 22 Januarie 2023 – hede