NG Gemeente Warden

NG Gemeente Warden

gestig

1917

RING

Harrismith

ADRES

Kerkstraat, Warden

EERSTE PREDIKANT

Die NG Gemeente Warden is ‘n Vrystaatse gemeente. Die gemeente se kerkgebou is die grootste in die Vrystaat en een van die ses grootstes in Suid-Afrika. Oorspronklik was daar sitplek vir 1 750 mense, maar met die inrig van die moederkamers is daar nou sitplek vir 1 652. Die NG Gemeente Wardenis ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode.

Stigting

Ná ‘n lang gevoelde behoefte om ‘n eie gemeente hier ter plaatse te hê, is met ‘n meerderheidstem besluit om aansoek om afstigting van Harrismith en Vrede aan te vra. Die gemeente is toe eindelik op 28 Junie 1917 gestig en ds. J.P. van der Spuy was die eerste konsulent. Die eerste dienste is in die skoollokaal gehou en later in ‘n tydelike sinkkerk.

Daar bestaan onsekerheid oor die oorsprong van Warden se naam. Charles Pettman in sy Place Names of the O.F.S. (1922) sê die plek is genoem na maj. Warden, Britse resident in die Oranjerivier-Soewereiniteit, maar Robertson in sy Travellers’ Guide for S.A. beweer Warden dra die naam van Charles Warden, eens op ‘n tyd magistraat op Harrismith.

Die eerste leraar, ds. J.A. Hurter, is op 19 Maart 1918 hier bevestig. Pas ná sy aankoms is met die kerkgebou begin. Hy vertrek egter ná ‘n kort dienstyd op 7 Mei 1921 na George. Sy opvolger was ds. B.A. Spies. Die ontvangs is deur ‘n geweldige kapokstorm in die war gestuur. Hy is op 10 September 1921 bevestig. Die bou van die kerk, wat onder omstandighede gestaak moes word, is kort ná die koms van ds. Spies hervat en eindelik is die kerk op 14 Mei 1924 ingewy. “Dié groot sierlike klipgebou vereer God as een van die grootstes in die land,” volgens Ons gemeentelike feesalbum. ‘n Donker dag het vir die pastorie en gemeente aangebreek toe die pastoriemoeder op 28 September 1924 in die hospitaal op Harrismith oorlede is.

Vooruitgang

Die eerste sendeling het in 1928 sy werk in die sendinggemeente begin, naamlik eerw. J.M.A. de Beer. Ná hom het eerww. V. du Plessis en J.L. Durand gekom. Onder die geseënde arbeid van ds. Spies en as gevolg van sy invloed, het teen 1951 ses seuns van die gemeente in die evangeliebediening gestaan. In die buitelandse sending het destyds mej. Paul Spies en suster Franzsen gearbei, ook dogters van die gemeente. Ná ‘n besonder vrugbare loopbaan en geseënde arbeid, het ds. Spies op 14 Mei 1949 sy emeritaat aanvaar. Op ‘n treffende wyse is aan hom by sy afskeid die agting van die gemeente opnuut bevestig. ‘n Sierlike koshuis is deur die kerkraad gebou en in April 1949 geopen.

Ds. J.J. de Necker, van 1946 af Frankfort se leraar, en sy gesin is op 30 Oktober 1949 hier verwelkom. ‘n Verpleeginrigting wat in ‘n groot behoefte voorsien het, is op 4 Junie 1951 ingewy. Ons gemeentelike feesalbum kon in 1952 berig: “Onder die genadige sorg van die Drieënige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wag daar ‘n skoon toekoms vir die groot en bloeiende gemeente.”

Predikante