NG Gemeente Wakkerstroom

Wakkerstroom se kerk. Die eerste hoeksteen is op 27 Oktober 1888 deur kmdt.genl. P.J. Joubert gelê. Die bouaannemer was A.L. Klute. Ná herbouings is die tweede hoeksteen op 5 Oktober 1946 gelê. Die argitek was Geers & Geers en die bouaannemer was F.P. van Heerden. (FOTO: GGSA)

Gestig

1860

voorheen bekend as

NG Gemeente Marthinus Wesselstroom

Ring

Wakkerstroom

Adres

Van Riebaackstraat, Wakkerstroom

Sluit in

Wakkerstroom en distrik

Eerste predikant

D.P. Ackerman (1874–1919)


Die NG Gemeente Wakkerstroom is die sesde oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk noord van die Vaalrivier en die tweede oudste in die Oostelike Sinode. Die gemeente se middelpunt is op die dorp Wakkerstroom in Mpumalanga.

Agtergrond

Ná die totstandkoming van die Zuid-Afrikaansche Republiek het tussen Utrecht en Lydenburg geen dorp bestaan nie. Die Uitvoerende Raad gee derhalwe opdrag aan Dirk Cornelis Uys om ’n geskikte plek vir die aanlê van ’n dorp op die hoëveld uit te soek. Op 21 September 1859 rapporteer die Raad soos volg: “Art. 69. Ingekomen een voorstel van Z.H.Ed. den President omtrent het district Wakkerstroom om den aanleg van een nieuw dorp van Wakkerstroom.” In medewerking met Christiaan Gunther en F. Vermaak het reeds genoemde Dirk Uys die dorp en erwe uitgemeet en wel met rieme gesny van ’n elandsvel. Die dorp het die naam Marthinus Wesselstroom gekry.

Gemeentestigting

Die Hervormde Gemeente Marthinus Wesselstroom is in 1860 gestig en deur di. Dirk van der Hoff en N.J. van Warmelo as konsulente bedien tot ds. D.P. Ackerman op 16 November 1874 as eerste leraar van die gemeente bevestig is. Hy sou die gemeente eindelik 41 jaar bedien. Teen hierdie tyd was daar reeds ’n “betamend” kerkgebou opgerig, en in 1875 is besluit tot die bou van ’n pastorie. Hierdie eerste kerk is in 1879 aansienlik verbeter, maar tydens die Eerste Vryheidsoorlog is die kerkgebou deur die Engelse as ’n fort ingerig en ringmuur is as borswering daaromheen opgerig. Die eerste leraar moes gedurende die week as onderwyser optree.

Die NG kerk Wakkerstroom. (Foto: Morné van Rooyen)

Uitbreiding

Geleidelik het die gemeente uitgebrei en is agtereenvolgens Amersfoort en Piet Retief afgestig. In 1885 het die gemeente en hul leraar aangesluit by die Verenigde Kerk (NH of G Kerk). Nogtans groei die bevolking so aan dat op ’n gemeentevergadering van 4 Augustus 1887 tot die oprigting van ’n nuwe kerk besluit word. In 1905 word prop. I.J. de Wet as hulpprediker beroep en toe Volksrust in 1909 afgestig word, word hy op Volksrust as leraar bevestig.

Op 2 Augustus 1916 is ds. Ackerman na ’n dienstydperk van 41 jaar oorlede. Op 18 September 1918 is ds. Christiaan Snyman hierheen beroep, en hy het die gemeente tot 1922 bedien, toe hy ’n beroep na Vryheid aanvaar. Die volgende leraar was dr. G.B.A. Gerdener, wat die gemeente bedien het tot hy in 1932 as dosent aan die Sendinginstituut op Wellington beroep is.

Sy opvolger was ds. Paul Nel wat gedurende die jare 1934 tot 1939 hier werksaam was. Die volgende leraar was ds. J.F. Linde (1940–‘42) en ná hom ds. F.A. van der Merwe (1943–1950). Gedurende sy dienstyd is die kerkgebou teen ’n koste van £18 700 hernu. Ds. Van der Merwe se opvolger, van 1951 af, was ds. A.J. Smuts.

Die sending

Die Sendingsaak het deurgaans die volle aandag van die gemeente geniet. Ene H. Klopper en later die egpaar Stokes het dienste vir swart mense in die waenhuis van die pastorie gehou. Van die sendelinge wat daarna gevolg het, was eerww. P.L. le Roux, Kropholler, Hanekom, Daneel, Erasmus, Steyn, Van Rensburg, Malan en Dekker. Naas Ferreira het dikwels tydens vakatures gehelp. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

 

Predikante

 • Daniël Petrus Ackerman, 16 Nov. 1874 – 2 Aug. 1916
 • Christoffel Jacobus Snyman, 1918–1922
 • Gustav Bernhard August Gerdener, 28 Apr. 1923 – 28 Apr. 1933
 • Paul Nel, 31 Mrt. 1934 – 1939
 • J F Linde, 1940 – 1942
 • Floris Albertus Jacobus van der Merwe, 1 Okt. 1943 – 1950
 • A J Smuts, 1951 – 1957
 • R P G Steyn, 1957 – 1961
 • Marthinus Hendrik van der Merwe, 1961 – 1964
 • Jozua Joubert Scheepers, 1964 – 1976
 • Pieter Hendrik Jacobsz, 1977 – 1994
 • Eben Riaan Smith, 1994 – 1999
 • Petrus Jacobus Christiaan de Jager, 1999 – 2013
 • Pieter Abraham Malherbe, 2013 – 2017
 • P Joubert, 2021 – 2023
 • J Bezuidenhout, 2023 –