NG Gemeente Trompsburg

Die kerk in sy oorspronklike gedaante waarvan die hoeksteen in 1911 gelê is. Dis in die jare 60 of 70 met sierstene beklee sodat die huidige gebou steeds die oue is.

Gestig

21 Desember 1898

Ring

Fauresmith

Adres

Voortrekkerstraat, Trompsburg

Sluit in

Trompsburg en distrik

Eerste predikant

C.H. Jooste (1904–1924)


Die NG Gemeente Trompsburg is ’n Vrystaatse gemeente wat ressorteer onder die Ring van Fauresmith.

Dorpstigting

Trompsburg was vroeër bekend as Jagersfonteinweg, later weer as Hamilton, genoem na sir Hamilton John Gold-Adams, goewerneur van die Oranjerivier-Kolonie. Hierdie naam is egter ook gegee aan ’n stasie digby Bloemfontein op die spoorlyn na Kimberley. Op versoek van die inwoners is die dorp toe Trompsburg genoem, ter ere van Bastiaan Tromp, op wie se plaas, Middelwater, die dorp aangelê is.

Hoewel Trompsburg eers in 1902 as dorp geproklameer is (volgens Ons Kerk Album het die Volksraad Trompsburg reeds in 1899 tot dorp verklaar), het daar reeds ’n aansienlike samelewing bestaan sedert 1893, wat deur ’n dorpsbestuur beheer is. In hierdie jaar is die eerste skooltjie reeds geopen met 50 leerlinge op die rol. Die skoollokaal het ook gedien as kerkgebou en openbare samekomsplek.

Die dorpie was voor die Driejarige Oorlog baie klein, maar ná die vrede van 1902 het mense begin bou en teen 1917 kon Ons Kerk Album berig: “Sedert dien tijd is ‘t veranderd en toegenomen zoodat ‘t vandaag één van de schoonste, netste en waterrijkste van de Vrijstaatsche dorpen is. Het ledental der gemeente bedroeg plus-minus 400 vóór den oorlog, vandaag is het gestegen tot bijkans 700.”

Gemeentestigting

Die gemeente is op 21 Desember 1898 gestig deur die Suidelike Ring, waarvan ds. (later prof.) John du Plessis voorsitter was. Dit was die laaste nuwe gemeente in die Oranje-Vrystaat voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog. Daarna sou ruim ses jaar verloop voor die stigting in 1904 van Koffiefontein, ook in die Ring van Fauresmith.

Weens oorlogsomstandighede is die eerste leraar, ds. Carl G. Jooste, eers op 13 Februarie 1904 bevestig. In 1904 was daar nog so te sê niks, behalwe enige woonhuise en ’n buitekerkie waarin die konsulent af en toe dienste gehou het. Nog dieselfde jaar die nuwe kerkgebou ingewy, en die jaar daarop die nuwe pastorie opgerig. In 1908 is ’n doelmatige kerksaal gebou. In 1911 het pres. M.T. Steyn die hoeksteen van die vergrote kerkgebou gelê. Deur die ywer van die susters kon ’n kerkorrel kort daarna aangekoop en ingewy word.

Skole is opgerig, armes versorg, verenigings gestig en werksaamhede van allerlei aard bevorder. Die Vrouesendingbond was een van die eerste in die Vrystaat en het uitnemende werk gedoen, byvoorbeeld ’n eie werkster in Njassaland. In Ons Kerk Album skryf ds. Dönges: “De gemeente is altijd bereidwillig tot eenig goed en edel werk, vooral in verband met Kerk en Volk. Zij werkt altijd hartelijk samen op ieder gebied, en hoewel zij ook beproefd werd door stormen, heeft zij altijd haar evenwicht bewaard, en is zij nooit onderling verdeeld geweest. De sporen van hartelijkheid, vriendelijkheid. liefde en Godsvrucht kunnen overal bemerkt worden. Zij is een veelbelovende gemeente, en haar doel is om, aan de hand van haar Hemel Koning, in de toekomst nog veel te doen tot Zijn eer en in ‘t belang van Zijn Koninkrijk.”

Die kerkgebou soos dit vandag lyk.

In 1924 moes die leraar weens swak gesondheid sy emeritaat aanvaar en het ds. J. Rabie die herderstaf opgeneem. Hy het hom veral beywer vir die oprig van ’n skoolhostel. Voor sy vertrek in 1930 kon hy nog help met die inwyding van ’n doelmatige kerkgebou in die swart woonbuurt.

In 1930 het ds. H.A. Hanekom as leraar na die gemeente gekom. Met die hulp van die Vrouesendingbond is ’n pastorie vir die swart leraar in die township opgerig. In 1937 is die kerkgebou deur die ywer van die susters van die gemeente herstel en van nuwe banke voorsien. Kort nadat die leraar sy emeritaat aanvaar het, is hy oorlede en is sy stoflike oorskot weggelê in die pragtige blomtuin voor die kerkgebou waarvoor hy hom beywer het. ’n Geskikte grafsteen is deur die, gemeente, as blyk van dankbare erkenning en waardering, op die graf van die vorige leraar opgerig.

In 1944 is dr. H.C. de Wet as leraar bevestig. Die eerste blanke sendeling is vir Trompsburg-Springfontein in die persoon van eerw. D.H.P. Holzhausen beroep en ’n sendingpastorie aangekoop. Ná die vertrek van die sendeling na twee jaar is op versoek van die plaaslike sendingkerkraad andermaal ’n swart leraar beroep omdat daar ’n groot tekort aan sendelinge was.

Ter wille van die goeie orde het die kerkraad besluit om nie verder sitplekke in die kerkgebou te verhuur nie. Om die dogtergemeente Springfontein, in 1918 gestig en die jongste gemeente in die ring, te help met die bou van ’n nuwe kerkgebou, is verlof aan hul leraar gegee om in die moedergemeente ’n insameling vir daardie doel te maak. Byna £1 000 is op hierdie wyse bygedra. Daardeur is ’n dogtergemeente gehelp en die moedergemeente opgebou. In 1952 kon Ons gemeentelike feesalbum berig: “Die jaarlikse dankoffers van die gemeente getuig ook van ’n gees van samewerking, sodat daar eersdaags ’n nuwe pastorie gebou sal word, wat hopelik, sonder ’n spesiale insameling, sonder skuld ingewy sal kan word.”

Predikante

  • Carl Hendrik Jooste, 1904–1924 (oorlede 24 April 1958)
  • Jacob Rabie, 1924–1930
  • Hendrik Andries Hanekom, 1931–1943 (emeriteer; oorlede 3 Desember 1943
  • Dr. Hendrik Christoffel de Wet, 1944–1951
  • Gideon Nel, 1952–