NG Gemeente Strydenburg

NG Gemeente Strydenburg

Gestig

22 Maart 1893

Ring

Hopetown

Adres

H.v. Kerk- en Liebenbergstraat, Strydenburg

Sluit in

Strydenburg en distrik

Eerste predikant

J.A. Malherbe (1895–1910)

Die NG Gemeente Strydenburg ressorteer onder die Ring van Hopetown in die Sinode van Noord-Kaapland. Die gemeente se middelpunt is die Noord-Kaapse dorpie Strydenburg.

Stigting

Die Gemeente Strydenburg is op 22 Maart 1893 van Hopetown afgestig, met sekere plase ook van Prieska, Britstown en Philipstown. Ds. J.D. Louw, destyds van Hopetown, was die konsulent. Die naam Strydenburg is glo gegee na aanleiding van ’n taamlik heftige stryd oor die vraag waar die dorp gestig moes word. Eindelik is die plaas Roodepan van die twee broers Nicolaas en Bernardus Badenhorst aangekoop en ’n groot deel van die gemeente het uit Badenhorst-families bestaan.

Vroeë jare

Die nuwe gemeente het met groot ywer en geesdrif aan die werk gespring: erwe is uitgemeet en verkoop, en ’n huis is aangekoop vir ’n pastorie. Ná enige vrugtelose beroepe, het ds. J.A. Malherbe aangeneem. Hy is op 30 Maart 1895 bevestig en het tot 1910 hier gestaan. Hy was ’n ywerige en hardwerkende leraar met ’n sterk persoonlikheid, en het soms baie sterk en ferm opgetree en die fondament van die jong gemeente goed en stewig gelê.

In sy tyd het die betreurde afskeurings plaasgevind toe ’n aansienlike getal gemeentelede gedeeltelik onder invloed van ds. S.J. du Toit (die vader van Totius) besware teen die NG Kerk gehad en ná lange onderhandelings uitgetree en met sy hulp op 26 April 1897 die Kerk onder die Kruis gestig het.

’n Hele aantal het later na die NG Kerk teruggekom en die oorblywendes het in 1914 by die Gereformeerde Kerk aangesluit toe hul gemeente die Gereformeerde Kerk Strydenburg geword het. Dié gemeente het in 2014, tydens sy honderdjarige bestaan, net 13 belydende en drie dooplidmate oorgehad en is in daardie jaar ontbind.

Die ou kerk het op dieselfde plek gestaan as waar die nuwe opgerig is. Dié foto is omstreeks 1816 geneem.

Eerste leraar

Ds. J.A. Malherbe het baie vir die Sending in die gemeente gedoen, maar eers in 1946 is ’n sendinggemeente gestig, met eerw. J.L.J. van Rensburg as leraar. Die vorige kerkgebou is ook in ds. Malherbe se tyd gebou en op 16 Junie 1900 ingewy. Ds. Malherbe was baie lief vir musiek en sang, en het met die hulp van die beroemde Badenhorst-singers die gemeentesang op ’n baie hoë peil gebring. Selfs teen die middel van die 20ste eeu nog het die gemeente bekendgestaan vir sy mooi sang. Al die jare, tot in 1950, was hier geen orrel nie, netvoorsangers – die laaste een was mnr. J.B. Badenhorst, wat die gemeentesang omtrent 34 jaar met sy kragtige en forse stem gelei het.

Latere leraars

Die tweede leraar was ds. D. J. Gildenhuys wat van 1911 tot 1925 hier gestaan het. Hy was ’n toegewyde man wat deur sy godsvrug en nederigheid, liefde en taktvolle optrede, almal getrek het en die gemeente baie tot seën was. Sy prediking en arbeid was gekenmerk deur diepe erns en geestelike krag.

Sy opvolger was ds. S.J. Latsky, seun van wyle eerw. C.R. Latsky van Stellenbosch. Met groot seën het hy van 1926 tot 1932 hier gearbei. Tot almal se spyt is hy in 1932 genoodsaak om as gevolg van swak gesondheid sy emeritaat te aanvaar. In sy tyd is hier ’n groot saal aangebou, wat vir die samelewing ’n baie groot bate is. Ná hom het die volgende leraars gedien: Di. W.P. Roux (1932-’42), J.G. Lochner (1943-’47), J.C. Smit (sedert 1947).

Sending, opvoeding

Die sendinggemeente het mooi gevorder onder sy bekwame jong leraar, eerw. B. Lourens. Opvoeding het ook destyds baie aandag geniet en die hoërskool het ’n baie goeie naam gehad en pragtige resultate gelewer, maar selfs al in 1952 het Ons gemeentelike feesalbum berig: “Die getal kinders word al minder!”

Predikante

  • J.A. Malherbe, 30 Maart 1895 – 1910
  • Daniel Jacob Gildenhuys, 1911 – 1925
  • Stephanus Johannes Latsky, 1926 – 1932 (sy enigste gemeente, waarna hy sy emeritaat aanvaar)
  • Willem Petru Roux, 1932 – 1943
  • Johan George Lochner, 1943 – 1947
  • Johannes Cornelis Smit, 1947 –
  • Zacharias Blomerus, 20 November 1970 – 1976