NG Gemeente Springs-Noord

NG Gemeente Springs-Noord (Foto: Phillip Nieuwoudt)

gestig

9 November 1942

voorheen bekend as

NG Gemeente Geduld-Uitbreiding

waarby ingelyf is

2014

NG Gemeente Springs

Ring

Ring van Delmas

Adres

Bothastraat 41, Geduld-uitbreiding, Springs

eerste predikant

Ds J.M. Benadé

Die NG Gemeente Springs-Noord is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Gemeentestigting

Op Maandagaand 9 November 1942 is hierdie gemeente deur die Ringskommissie van die Ring van Boksburg afgestig van die moedergemeente Springs met ‘n ledetal van ongeveer 625. Die naam Geduld-uitbreiding is toe aan die nuwe gemeente gegee en ds. M.J. van Niekerk van Delmas is tot konsulent benoem. Die eerste kerkraad het uit agt ouderlinge en tien diakens bestaan.

Die naam Geduld-uitbreiding is deur die Sinode van 1948 na Springs-Noord verander. Nadat die gemeente aanvanklik onder die Ring van Brakpan geressorteer het, het dit later deel geword van die Ring van Delmas. Reeds sowat 10 jaar ná sy stigting het die gemeente 1 125 lidmate getel, met ‘n kerkraad van 54. Die eerste kerkraadsvergadering is in die huis van ouderling J.C.B. Duvenhage op Woensdagaand 18 November 1942 gehou. Die kerkraad moes dadelik planne beraam om geld vir die kas te kry, aangesien by die afstigting nie ‘n duim grond en nie ‘n pennie geld die gemeente toegekom het nie. Ons gemeentelike feesalbum skryf in 1952: “Die offervaardigheid was in daardie dae baie groot, en die kerkraad kon met vrymoedigheid besluit dat al die lede een dag se salaris vir ‘n paar agtereenvolgende maande sou afstaan. In die begin kon die gemeente net aanddienste hou en dit in die klubsaal van die Oos-Geduldmyn. Later eers, toe die kerkraad die vergunning verkry het om die Hugenote-Hoërskoolsaal vir dienste te gebruik, kon daar ook gereelde kerkdienste in die oggend gehou word.”

In September 1943 word ds. J.M. Benadé tot eerste herder en leraar van die gemeente bevestig. Die kerkraad het toe alreeds ‘n woning aangekoop wat as pastorie sou dien. Met die koms van ds. Benadé is die bou van ‘n kerk aangepak. Dié gebou, wat sitplek aan nagenoeg 750 mense bied, is in Maart 1945 ingewy, maar sonder ‘n orrel. Toe ds. Benadé in September 1945 na Rustenburg vertrek, het daar ook nog ‘n groot skuld op die gebou gerus.

Ds. J.J. Struwig volg ds. Benadé in Februarie 1946 op, en tydens sy tweejarige bediening is die skuldelas aanmerklik verminder. Hy vertrek weer in Februarie 1948. In Mei 1948 word ds. R.J.N. van Tonder hier bevestig. Die skuld is drie jaar later, ná ‘n paar groot pogings, geheel en al uitgedelg, en einde 1951 is ‘n nuwe orrel geïnstalleer, terwyl ‘n doeltreffende kerksaal ook toe in aanbou was en veral voorsiening sou maak vir doeltreffende en behoorlike jeugbearbeiding. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante