NG Gemeente Sinoia

NG Gemeente Sinoia

gestig

11 Februarie 1949

Die NG Gemeente Sinoia was ‘n gemeente in die Sinode van Midde-Afrika.

Op 11 Februarie 1949 is die gemeente Sinoia gestig by ‘n byeenkoms in die Boeresaal op die dorp. Die Ringskomrnissie van die Ring van Bulawayo, bestaande uit di. A.B. Wessels (Voorsitter), W.W. Esterhuizen (Scriba) en J.D. de B. Joubert, het ampshalwe die leiding geneem.

In sy openingsrede het ds Wessels daarop gewys dat dit ‘n gedenkwaardige dag is – enig, en wat nooit weer hier so sou kom nie. Dit is ‘n gedenkwaardige dag, want dit is die dag waarop God sy wonderlike liefde openbaar soos nooit in die verlede nie. God het dit in sy liefde so besluit dat hier ‘n nuwe gemeente in die lewe geroep mag word. Die Kerk wat onder Gods bestuur in Kaapland begin is met die volksplanting, het geweldig uitgebrei en ‘n nuwe tentpen word tans ingeslaan. Sy belofte in Jes. 54:3 sien ons andermaal in die lewe van die Nederduitse Gereformeerde Kerk bevestig: ,,Jy sal regs en links uitbreek.” As daar miskien vrees is, kom die volgende vers met die lieflike belofte: ,,Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie.” Hy sal bestendig maak, laat uitbrei en sterk.

Nadat die nodige formaliteite afgehandel is, is die gemeente Sinoia in die lewe geroep, en die eerste kerkraadslede gekies, ses ouderlinge en ses diakens. Die ouderlinge was: H.C. Botha, J.J. Buitendag, M.J. Grobler, A.J. Kriel, J.L. Kruger, en A. Moerman. Die diakens was: A.J. Breytenbach, I.D. de Jager, W. Ferreira, D.P. Groenewald, P.L. Louw, en S.J. Snyman. Ds. S. D. de B. Joubert is aangewys as konsulent.

As konsulent het ds. Joubert ook ‘n woord van gelukwensing uitgespreek en aangekondig dat die eerste kerkraadslede by die eerste Voorbereidingsdiens D.V. op 12 Maart in hul amp bevestig sou word, terwyl die eerste gekombineerde kerkraadsvergadering onmiddellik daarna gehou sou word. Die eerste Nagmaalsviering sou die volgende dag wees.

Op die eerste kerkraadsvergadering is die eerste beroep uitgebring op ds. H. B. van Schalkwyk van Boksburg-Wes, maar hy het daarvoor bedank. Op 18 Junie 1949 is ds. A.I. Minnaar van Bergville in Natal, beroep. Hy is op Saterdag 12 November ontvang en bevestig, en op die 13de het hy sy intreepreek gelewer.

Reeds op die eerste kerkraadsvergadering is ‘n Boukommissie benoem wat planne moes beraam vir die verkryging van grond om ‘n pastorie en kerk te bou. Dit was ‘n moeilike saak omdat die destydse dorpsraad nie veel gedoen het om die saak te bevorder nie. Op 7 Oktober is besluit om die plasie Fernlea net buite die dorp aan die Hunyanitivier, aan te koop teen die bedrag van £6,250. Op die volgende kerkraadsvergadering is toe besluit om twee standplase op die dorp te koop vir latere boudoeleindes.

Die tabakskuur op die plasie sou voorlopig dien as kerkgebou en die woning as pastorie. Gedurende die eerste vier jaar het die gemeente dan ook daar byeengekom vir aanbidding.

Daar was egter van die begin af ‘n behoefte aan ‘n doelmatige plek van aanbidding. Sommige gemeentelede wou ‘n kerkgebou hê, ander weer ‘n saal. Op 29 Julie 1950 is op ‘n gemeentevergadering ten gunste van ‘n kerkgebou besluit. Die lidmate wat vir ‘n saal gevoel het, het toe ‘n baie mooi gesindheid geopenbaar deur dadelik in te val met die besluit van die meerderheid. Die hoeksteen van die sierlike kerkgebou is op 5 April 1952 gelê deur ds. Minnaar, en die plegtige inwyding het op 6 Junie 1953 plaasgevind.

Bron: Ned. Geref. Kerk, Midde-Afrika 75: 1895 – 1970