NG Gemeente Schweizer-Reneke

Die NG kerk Schweizer-Reneke. (FOTO: Francois van der Merwe)

Die NG Gemeente Schweizer-Reneke is die oudste van die twee NG gemeentes op die gelyknamige dorp in Noordwes en was tot die verdeling van die destydse Transvaalse Kerk die 19de oudste gemeente binne die Sinode.

Sedert die Sinode van Wes-Transvaal (nou Goudland) van Suid-Transvaal (tans Sinode Hoëveld) afgestig het, val die gemeente binne eersgenoemde Sinode. Die NG Gemeente Schweizer-Reneke-Noord het in 1964 van die moedergemeente afgestig. Saam het moeder- en dogtergemeente in 1972 1 192 (vergeleke met 1 180 in 1958) belydende lidmate gehad, maar dié getal het teen 2012 afgeneem tot 821, maar tot 2017 toegeneem tot 859. Die moedergemeente se stigtingsjaar word in die meeste bronne tot in die sestigerjare aangegee as 1888 en daarna as 1887.

Agtergrond

Die dorp Schweizer-Reneke, geleë aand die voet van die geskiedkundige Massoukop langs die Hartsrivier, waar onder andere kapt. Schweizer en veldk. Reyneke in die Koranna-oorlog van 1885 gesneuwel het, het op kerklike gebied reeds vroeg in sy geskiedenis aan die geestelike belange van die inwoners in sy omgewing aandag gewy. Sover nagegaan kan word, is gereeld nagmaalsdienste reeds vanaf 1885 op Niekerksrus, amper 18 km van die huidige dorp, waargeneem. Di. Malherbe van Bloemhof en Strasheim van Klerksdorp het die dienste hier waargeneem tot 1888, toe die gemeente op Niekerksrus gestig is en nog drie jaar daarna toe die eerste leraar, ds. G.F.C. Faustmann, in 1891 hier bevestig is.

Beginjare

Kort voor 1892 is die dorp gestig en na die gesneuwelde kaptein en veldkornet genoem. In 1892 is die eerste erwe verkoop en het die gemeente ook ’n paar erwe aangekoop. In 1893 is die hoeksteen van die stewige klipkerk gelê. Ná die Anglo-Boereoorlog is dit vergroot tot die huidige gebou wat aan ongeveer 1 200 mense sitplek bied. Hierdie groot onderneming het onder leiding van ds. Faustmann geskied. Gedurende sy bediening het die donker wolke van die Tweede Vryheidsoorlog, die Rebellie van 1914 en die begin van die Eerste Wêreldoorlog oor Suid-Afrika getrek.

Die kerkgebou van die gemeente was ’n kaserne vir Engelse soldate gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. Die katederlap, wat vandag nog bewaar word, is later jare uit Engeland terug ontvang. Op die huidige kansel staan vandag nog die naam en regimentsnommer van ’n Engelse soldaat geskryf, asook die datum waarop dit aangebring was.

In 1915 het dr. J.H. Eybers die beroep hierheen aangeneem en is hy in 1916 bevestig. Gedurende sy bediening het die gemeente deur die swaar jare van die depressie geworstel. Oortrokke rekeninge het sorg en kommer gebaar. Onder sy leiding in verband met die kerkkoshuis, en andersins, is die oortrokke rekening vereffen en is ’n sierlike orrel aangekoop. Die huidige sendingkerkie is ook tydens sy bediening daargestel.

Tweede halfeeu

In 1945, na 29 jaar, het dr. Eybers sy emeritaat aanvaar. Hy is in die begin van 1946 deur ds. D. van N. Theron opgevolg, wat net twee jaar en agt maande hier met ywer gearbei het. Die sendinggemeente het tydens sy bediening tot stand gekom en eerw. T. Ferreira is in begin 1948 aldaar bevestig. Ds. Theron het hom ook besonder beywer vir die opvoeding van die jeug. Op 9 April 1949 het die gemeente ds. P.J. Jordaan hier verwelkom. Hy het dadelik sy kragte ingewerp vir die geestelike bearbeiding van die gemeente en vir die onderwysaangeleenthede. Groot ondernemings is in sy dienstyd van stapel gestuur, onder meer die vergroting van die sendingkerk, die reparasie van die moederkerk en die aanbou van ’n toring.

Predikante

  • Faustmann, George Frederick Charles, 27 Feb. 1891 – 1915
  • John Henry Eybers, 22 Jan. 1916 – 3 Mrt. 1945 (emeritus)
  • Daniël van Niekerk Theron, 19 Jan. 1946 – 1948
  • Jordaan, Petrus Jacobus, 9 Apr. 1949 – 1956
  • Johannes Petrus Claasen, 1956 – 1960 (sy eerste gemeente)
  • Lukas Cornlis Steyn Haasbroek, 1956 – 1961 (die eerste van sy drie gemeentes)
  • Albertus Jacobus de Jongh, 1963 – 1966
  • Hendrik Johannes Steyn, 9 Januarie 1971 – 1981 (waarna Jeppestown tot sy aftrede op 31 Julie 1988)