NG Gemeente Rietfontein (Winburg)

Die NG Gemeente Rietfontein (Winburg) (Foto: Phillip Nieuwoudt)

gestig

1917

ring

Ring van Sentraal

adres

Voortrekkerstraat 41A, Winburg

eerste predikant

Ds. J.H. Badenhorst

Die NG Gemeente Rietfontein is ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode en die tweede NG gemeente op die dorp Winburg wat “uit die nood van die omstandighede” ontstaan.

Aanloop

Ná die gewapende protes van 1914, ook bekend as die Rebellie, is ‘n versoek aan die kerkraad van die gemeente Winburg gerig dat die lede van die kerkraad wat die wapens opgeneem het teen hulle mede-Afrikaners, moet bedank. Hierdie versoek is geweier. Diegene wat hulle beswaard gevoel het om langer onder die kerkraad van Winburg te ressorteer, het toe ‘n kommissie van 12 gekies ten einde verder te onderhandel. Die kerkraad is opnuut genader en beleefd versoek om toe te staan dat een maal per maand ‘n leraar van elders verkry word om die beswaardes te bearbei en die sakramente te bedien. Hierdie versoek is ook geweier, hoewel die vergunning gegee is om buitedienste te hou, maar die sakramente mog nie bedien word nie. Die plaaslike sendeling is ook nie toegelaat om dienste vir die beswaardes te hou nie.

Stigting

Die Ring het toe ingegryp, maar die vrede is nie herstel nie. ‘n Latere poging het goeie vooruitsigte ingehou, maar aangesien die betrokke kerkraadslede, wat eers beloof het om te bedank, weer van sin verander het, is daar finaal tot afskeiding van die moedergemeente besluit. Daartoe is besluit op ‘n vergadering van die beswaardes, gehou in Maart 1917. Eindelik is die Ringskommissie gemagtig om die beswaardes tot ‘n afsonderlike gemeente af te stig.

Op 31 Mei 1917 is die gemeente Rietfontein gestig, so genoem na die plaas Rietfontein, wat aan die dorp Winburg grens, waarop pres. M.T. Steyn gebore is. Die gemeente het toe reeds 500 lidmate getel. Tot konsulent is ds. H.J. Pienaar van Senekal benoem.

Kerkbou

By gebrek aan ‘n eie kerkgebou is die eredienste aanvanklik in Winburg se stadsaal gehou en wanneer die stadsaal vir ander geleenthede bespreek was, is dit in die bioskoopsaal gehou. Geld vir die bou van ‘n kerk is ingesamel. Eers is daar aan die bou van ‘n kerksaal gedink; later is besluit op die bou van ‘n kerk. ‘n Baie geskikte terrein is aangekoop en die eerste kerk van die gemeente, ‘n eenvoudige kruiskerkie, is op 11 Julie 1919 ingewy. Die bouaannemer was Long van Bloemfontein en die koste £8 930.

Twintig jaar later is daar tot die bou van ‘n nuwe en doeltreffender kerk besluit. Die oue is afgebreek en op dieselfde terrein is die nuwe kerk gebou, na die ontwerp van die vermaarde argitek Gerard Moerdijk, en in die naweek van 15 en 16 Maart 1941 ingewy. In 2005 skryf Dirk van der Bank in Volksblad: “Die gemeente het ná die afskeidsdiens in die Voortrekkersaal, wat intussen as kerk gebruik is, in ‘n prosessie na die nuwe kerk gestap waar die Sondagskoolkinders hulle toegesing het. In sy toespraak het argitek Moerdijk die gemeente geprys vir sy deursettingsvermoë om hierdie projek ten spyte van die moeilike ekonomiese omstan dighede van die oorlogsjare te voltooi. Binne 18 maande is genoeg geld ingesamel, onder meer met pannekoek- en braaivleisverkope, om die kerk sonder skuld in te wy. Rietfontein se kerkgebou toon heelwat ooreenkomste met Bloemfontein-Wes se kerkgebou wat ook deur Gerhard Moerdijk ontwerp is. Wat die plasing van die toring en die vorm van die skip van die gebou betref, toon Rietfontein se kerk ook in ‘n mindere mate ooreenkomste met die Moerdijk-kerke in Kestell, Louis Trichardt en Salisbury (Harare) in die destydse Rhodesië.”

Leraars

Die eerste leraar van die gemeente was ds. J.H. Badenhorst. In 1921 is hy deur ds. B.J. Kloppers opgevolg. In 1927 volg ds. C.R. Kotze. Die vierde leraar was ds. G.N.P. Cloete, wat in 1935 hier bevestig is. Die vyfde leraar was ds. G. J. Barnardt, wat in April 1948 verwelkom is.

In 1952 skryf die gemeente se medewerker, waarskynlik ds. Barnardt, in Ons gemeentelike feesalbum: “Die Here het hierdie gemeente, uit nood en angs gebore, wonderlik geseën.”