NG Gemeente Rietbron

NG Gemeente Rietbron (Foto: Pieter Hugo)

gestig

22 Februarie 1913

ring

Ring van Graaff-Reinet

adres

Piet Retiefstraat, Rietbron

eerste predikant

Ds J.R. Alheit

DIe NG Gemeente Rietbron is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Agtergrond

Die dorpie Rietbron, wat sy ontstaan aan die stigting van dié gemeente te danke het, lê min of meer halfpad tussen Beaufort-Wes en Willowmore op die uitgestrekte Karoovlaktes. In die ou dae was dit bekend as Kaalplaas, later as Morriston, en vanaf die aanbou van die eerste kerkie onder die huidige naam, wat sy oorsprong ontleen aan die natuurlike bron met riete (waarvan die oorblyfsels nog sigbaar is).

Gemeentestigting

Die eerste openbare vergadering om die aanbou van ‘n kerk te bespreek, het op 24 Februarie 1910 onder ds. Johannes Rudolf Albertyn van die NG gemeente Willowmore plaasgevind. Op 22 Julie 1910 is die hoeksteen deur ds. Albertyn gelê. Hierdie gebou moes reeds in 1914 vergroot word. Dit het toe sitplek aan sowat 500 mense gebied. ‘n Kommissie van die Ring van George het op 22 Februarie 1913 die plegtige stigting van die NG gemeente Rietbron behartig. By hierdie geleentheid is die grense vasgestel. Die kommissie het die eerste kerkraadslede benoem, met ds. J.R. Albertyn as konsulent.

Ná enkele vrugtelose beroepe, is prop. J. R. Alheit op 18 April 1914 as eerste leraar georden en bevestig. Die jong leraar was, blykens die notule van sy eerste kerkraadsvergadering op 20 April, diep onder die indruk van die verantwoordelikhede wat ‘n pas gestigte gemeente oplewer. Die volgende jaar is met die bou van ‘n pastorie begin wat op 8 Julie 1916 in gebruik geneem is.

In die ses jaar van sy bediening het ds. Alheit ‘n hegte fondament gelê waarop sy opvolgers kon voortbou. Di. J.A. van Z. le Roux, J.D. Strydom en R.P.B. Erasmus het elk waardevolle bydraes tot die opbou van die gemeente gelewer. Tydens ds. T.I. van Wyk se tyd beleef die gemeente een van sy hoogtepunte met die bou van ‘n nuwe kerk. Die boufonds is in ds. Erasmus se bediening gestig.

Skool- en dorpsake

In die beginjare het die gemeente moeilike tye deurgemaak. ‘n Seuns- en ‘n meisieskoshuis is deur die kerk opgerig; in noue samewerking met die kerk het die dagskool ‘n belangrike rol in die gemeenskap gespeel. Die A.C.V.V.-tak wat in die vroeë twintigerjare gestig is, het nie alleen noodleniging behartig nie, maar deur die bou van de netjiese en doeltreffende A.C.V.V.-saal in 1925 ‘n kulturele daad verrig, wat ‘n dankbare gemeenskap altyd aan die deursettingsvermoë en ondernemingsgees van die vroue sal herinner.

Met die stigting van die dorp het die dorpsgrond aan die kerkraad behoort wat die mag gehad het om erwe te verkoop op voorwaardes wat hulle gestel het. Een hiervan was dat niemand die reg sou hê om drank binne die dorpsgrond te verkoop nie sonder die skriftelike toestemming van die kerkraad.

Lidmaattalle

Die gemeente het in 1949, toe plase veel digter bewoon is as vandag, ‘n volle 515 belydende en 399 dooplidmate gehad. In 1960 was dit nog 482 en 320. In 1972 was hier 220 belydende en 82 dooplidmate. Daarna het afneem tot onderskeidelik 189 en 57 in 1985, 131 en 69 in 2000, 98 en 32 in 2010 en 95 en 25 in 2015.

Predikante

 • Johannes Rudolph Alheit, 1914 – 1920
 • Jan Hendrik Badenhorst, 1918 – 1920 (waarskynlik hulpprediker)
 • Jacobus Albertus Van Zyl le Roux, 1920 – 1929
 • Johan Daniël Wilhelm Strydom, 1934 – 1939
 • Rudolph Philip Botha Erasmus, 1939 – 1945
 • Tobias Izaak van Wijk, 1945 – 1954
 • Ockert Gericke, 1954 – 1960
 • Gert Diederik Johannes Kruger, 1960 – 1964
 • Matthys Grobler, 1964 – 1969
 • Hermanus de Jager 19?? -1982
 • Pieter Stephanus Fourie 1983 – 1984
 • Bastiaan Peters,1985 – 1994
 • Etienne Hermann Ferreira, 1994 – 2006
 • Joseph Mostert, 2014 – 2017
 • Jakobus Johannes Eksteen, 2017 – hede