NG Gemeente Randfontein

NG Gemeente Randfontein (Foto: Hennie le Roux)

gestig

1939

ingelyf by

NG Gemeente Randfontein-Noord

Die NG Gemeente Randfontein was ‘n gemeente op die dorp Randfontein, maar dit is ingelyf by die dogtergemeente Randfontein-Noord.

Die gemeente is van die NG Gemeente Randpoort afgestig op 28 April 1939 en het by afstigting reeds ‘n mooi en ruim saal met die nodige ameublement gehad om as vergaderplek te dien. Dit was sowat 10 jaar nadat die dorp Randfontein, wat eers deel was van Krugersdorp, op 1 Januarie 1929 ‘n afsonderlike munisipaliteit geword het.

Die eerste Keskraadsvergadering is op 16 Mei 1939 gehou en merkwaardig is dit dat by hierdie geleentheid reeds besluit is om, met die medewerking van die moedergemeente, ‘n plaaslike sendinggemeente te stig en om vir die helfte van die onkoste in verband met die sendingaangeleenthede verantwoordelikheid te neem. Op 29 September van dieselfde jaar is sendingkandidaat A.A. Odendaal as leraar van die sendinggetneente bevestig.

Dit was vir Randfontein ‘n blye dag toe hy op 7 Desember 1939 prop. J.M. van den Berg kon verwelkom — Randfontein se eerste leraar in sy eerste gemeente. Met noeste vlyt het leraar en kerkraad aan die werk gespring. ‘n Pastorie is gebou en amper sonder skuld ingewy. Hoewel die saal nog steeds ruim genoeg was vir die gewone byeenkomste, is tog gevoel dat ‘n kerkgebou ‘n ander gees sou adem en ‘n groter aansporing tot gemeentelike ywer sou wees. Daarom het ds. Van den Berg dan ook vroeg reeds self met insamelings vir die kerkboufonds begin.

Die jaar 1946 was veelbewoë. Op 11 Mei het Venterspost (Westonaria), ‘n nuwe gemeente, van Randfontein afgestig. Op 29 Junie het ds. Van den Berg en gesin na Magaliesburg vertrek. Op 30 November is ds. J.F. Kelber en gesin hier welkom geheet. Gedurende ds. Kelber se eerste vyf jaar het ook veel voorgeval. Die gemeente kon sy tienjarige bestaan vier. ‘n Sendingkerk en evangelistewoning is gebou en in gebruik geneem. Eerw. Odendaal het reeds met die insameling van fondse hiervoor begin, eerw. S. F. Skeen het daarmee voortgegaan en eerw. W.H. du Plessis, die huidige sendeling, het die finale afrondingswerk gedoen.

Die heuglikste dag vir hierdie gemeente was seker Saterdag 27 Januarie 1951 toe hy ‘n pragtige siersteen-toringkerk, wat £22 000 gekos het, aan die diens van die Meester kon wy.