NG Gemeente Parow-Oos

NG Gemeente Parow-Oos

gestig

13 Maart 1941

afgestig van

NG Gemeente Parow

voorheen bekend as

NG Gemeente Tierberg

ingelyf by

NG Gemeente Tygerberg

toe ingelyf by

NG Gemeente Parow

Die NG gemeente Parow-Oos was ‘n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Parow wat by die NG gemeente Tygerberg ingelyf is, waarna Tygerberg met Parow-Wes en Parow-Nuutbegin saamgesmelt het as die nuwe NG gemeente Parow.

Die naam van hierdie gemeente was voorheen Tierberg, aangesien dit aan die voet van die Tierberg, of Tygerberg, geleë was. Hierdie naam het egter verwarring geskep en is gevolglik in 1949 na die huidige verander. Parow-Oos is op 13 Maart 1941 in ‘n kerksaaltjie na aan Voortrekkerweg gestig. Hierdie saaltjie het as vergaderplek gedien vir die lidmate van Parowgemeente wat destyds in dié omgewing gewoon het.

‘n Gedeelte van die oprigtingskoste aan die saaltjie verbonde, en wel die bedrag van £750, is as bruidskat deur die moedergemeente geskenk. As konsulent is ds. J.C.N. Mentz van Parow benoem, wat hom besonder vir die afstigting beywer het. Die eerste leraar was ds. J.F. Myburgh, wat saam met sy ywerige kerkraad dadelik met die aankoop van grond, die bou van ‘n ruimer plek van aanbidding en ook ‘n doeltreffende pastorie begin het.

In 1942 is die hoeksteen gelê van die gebou wat al die jare as kerk sou dien. Alhoewel die gebou die vorm van ‘n saal aangeneem het, met die gedagte dat in later jare ‘n kerk gebou sal word, is dit tog van binne as kerk ingerig, met banke, preekstoel en ‘n klein pyporreltjie. Die preekstoel is as ‘n geskenk uit die ou kerk te Somerset-Wes afkomstig.

By afstigting was daar 610 lidmate en 1 004 siele. In die jare wat gevolg het, het die ledetal nie veel toegeneem nie, aangesien daar as gevolg van boubeheer en boumoeilikhede byna geen geleentheid vir uitbreiding was nie. In die jare 1950 en 1951 het daar egter ‘n geweldige snelle uitbreiding plaasgevind en is die ledetal verdubbel. Die oostelike gedeelte van Parow het ‘n besonder gesogte woonbuurt geword en die meeste gesinne was besitters van die eiendomme wat hulle bewoon.

Ds. Myburgh het kostelike baanbrekerswerk verrig en na ‘n geseënde arbeid van twee jaar het hy ‘n beroep na Victoria-Wes aanvaar. Drie maande ná sy vertrek is ds. H.R. Cilliers hier verwelkom en nadat hy meer as drie jaar getroue getuie van sy Meester was, het hy ‘n beroep na Maltahöhe (in die destydse SuidwesAfrika) aanvaar en is die volgende predikant, ds. C H. Latsky, ná ‘n vakature van ‘n paar maande hier bevestig.

Die gemeente het besonder snel vordering gemaak en daar was vroeg in die jare 50 reeds sprake van afstigting. Die moeilike bou-omstandighede het tot in daardie stadium die bou van ‘n nuwe kerk verhinder, maar in 1951 is daar ‘n pragtige nuwe pyporrel, wat £2675 gekos het, in gebruik geneem. Parow-Oos het nie net ontwikkel as ‘n gewilde woonbuurt nie, maar ‘n gedeelte het destyds ‘n belangrike industriële sentrum geword.

Predikante: