NG Gemeente Observatory

NG Gemeente Observatory (Foto: Morne van Rooyen)

GESTIG

11 November 1912

ring

Ring van Kaap die Goeie Hoop

Adres

Albertweg, Mowbray

eerste predikant

Ds DF Barnard

Die NG Gemeente Observatory is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Die eerste dienste in verband met die NG gemeente Kaapstad se werk in die voorstad Observatory is in die Taunton-saal deur eerw. B. Pienaar in Augustus 1903 gehou. Dit was ’n klein begin, maar die aantal aanbidders het so snel vermeerder dat reeds in 1905 daaraan gedink is om ’n gemeente te stig. Die Ringskommissie het egter, nadat hy ondersoek ingestel het, gemeen dat die tyd daarvoor nog nie aangebreek het nie.

Intussen het die kerkraad van die moedergemeente Kaapstad besluit om ’n doelmatiger gebou vir godsdiensoefeninge daar te stel. So is die NG kerksaal, wat tot en met die bou van die nuwe kerk as kerkgebou sou dien, in 1905 ingewy. Eerw. B. Barnard, wat met seën gearbei en veel gedoen het om die plaaslike gemeente op te bou, is op 9 Oktober 1906 vervang deur ds. G.J. du Plessis, wat as agtste (met ander woorde een van agt, nie die agtste agtereenvolgens nie) die wyk Observatory as vaste werkkring gehad het.

Ná sy vertrek na die Nieuw Kerk (Tamboerskloof) aan die begin van 1912 is weer pogings aangewend om ’n afsonderlike gemeente te stig. Hierdie keer het die pogings geslaag, die Ring gee sy goedkeuring en op 11 November 1912 is die nuwe gemeente gestig. Die eerste leraar was ds. Daniel Francois Barnard, wat op Dinsdagaand 19 Augustus 1913 bevestig is, maar ná ’n kort dog baie geseënde arbeid sterf hy op 30 Oktober 1914 in die hospitaal in Rosebank in die jeugdige ouderdom van 30 jaar.

Sy opvolger was ds. E.G. du Toit, wat op 6 Mei 1915 deur ds. P.G.J. Meiring van die Paarl bevestig is. Hy het hom bearbei vir ’n duidelike grensskeidings en “arbeidt alhier met lust en Zegen op zijn werk”, aldus Ons Kerk Album van 1917. Hy het in die gemeente, sy enigste, gestaan tot hy sy emeritaat in 1955 aanvaar het. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante