NG Gemeente Nuwerus

NG Gemeente Nuwerus

gestig

1921

ring

Ring van Clanwilliam

adres

H.v. Kalossie- en Madeliefiestraat, Nuwerus

eerste predikant

Ds. J.C.G. Burger

Die NG Gemeente Nuwerus is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland. In 2020 het die gemeente 49 doop- en 232 belydende lidmate gehad.

Agtergrond

In die ou dae, toe die pos nog per kar en perde vervoer moes word, was Nuwerus die halfweghalt tussen Vanrhynsdorp en Garies; vandaar die naam Nuwerus. Die eienaar van die plaas was toe ene E. Schreuder. Nuwerus was daardie dae ‘n deel van die gemeente Vanrhynsdorp. Die predikant van Vanrhynsdorp het altyd op Nuwerus, destyds soos die pad geloop het 48 myl van Vanrhynsdorp af, die heilige Avondmaal kom bedien.

Stigting

In 1920 het die Ring van Clanwilliam, waaronder Vanrhynsdorp toe ook geressorteer het, besluit om tot die stigting van die gemeente Nuwerus oor te gaan. Die Ringskommissie het die afstigting op 5 Februarie 1921 waargeneem. Die eerste predikant was ds. J.C.G. Burger. Daar was eers twyfel of Nuwerus die gewenste sentrum van die nuut gestigte gemeente sou wees. J.W. Louw, destyds eienaar van die plaas Rietputs, was bereid om ‘n deel van sy grond vir die nuwe gemeente af te staan. Sentiment het sy rol gespeel en so word Nuwerus die sentrum. Hier was nie ‘n gebou geskik vir ‘n pastorie nie; dus moes die leraar langer as drie jaar sy intrek neem op Kleinfontein, ses myl vanaf Nuwerus. Elke Sondag moes hy per kar en perde die dienste op Nuwerus kom waarneem. Hy moes ook die gemeente, wat ‘n deursnee van meer as honderd myl (160 km) het, met kar en perde bearbei.

Bouwerk

In 1924 is die pastorie op Nuwerus gebou. Die gemeentelede sou om die beurt kom help met die bou van die pastorie. Dit het later groot verwarring veroorsaak, en het die kerkraad toe oorgegaan om iemand te kry om die gebou verder te voltooi. Einde van 1924 kon die predikant intrek neem. Die kerkgebou, ontwerp deur Gerard Moerdyk, is eers in 1936 gebou. Vanaf 1921 tot 1936 het die ou saaltjie as kerkgebou gedien. Dit het geblyk dat die saal ondoeltreffend was. Dus besluit die kerkraad in 1934, onder bediening van ds. J.A.S. Oberholster, later argivaris van die Kaapse Kerk, om ‘n nuwe kerk te bou. Ds. Oberholster het dadelik aan die werk gespring en planne deur argitek Moerdyk laat opstel. Hy het dadelik in die gemeente ten behoewe van die kerkboufonds begin kollekteer. In 1936 is die kerk deur mnr. D.J. Loubser gebou en op 10 Oktober ingewy.

In 1936 aanvaar ds. J. A. S. Oberholster, weens gesondheidsredes, sy emeritaat. Van toe af tot omstreeks die 30ste bestaansjaar is die gemeente agtereenvolgens deur die volgende leraars bearbei: ds. J.H. Roos, dr. W.L. Venter, ds. J.D. Burger en ds. G.J. Labuschagne. Hy is opgevolg deur ds. J.J.D. Malan.

Onderwys

In 1925 is die reeds bestaande Goeie Hoop-Losieshuis (destyds Armkoshuis) van die plaas Elandsfontein, geleë binne die grense van Nuwerus, na die sentrum Nuwerus oorgeplaas. In 1926 is die huidige koshuis vir dogters deur die Provinsiale Administrasie gebou. Teen ‘n totale koste van ongeveer £4250 is ‘n Sekondêre Kerkkoshuis opgerig en reeds aan die begin van 1942 kon die eerste leerlinge hul intrek in die gebou neem. Die koshuis staan as sinnebeeld van die offer wat hierdie gemeente bereid was om vir sy kinders se opvoeding te bring. Die plaaslike hoërskool met die drie plaaslike losiesinrigtings, was op die gebied van Onderwys en Opvoeding, mylpale in die geskiedenis van hierdie gemeente in die Noordweste.

In 1946 het die kerkraad besluit om die volgende uitbreidings aan te gaan, nl. scribashuis, -kerkkantoor en kerksaal te Kotzesrus. Ongeveer 27 jaar na die stigting van die gemeente is oorgegaan tot die stigting van ‘n sendingwerkkring binne die grense van die moedergemeente. In 1950 is die eerste leraar, eerw. J. C. van der Merwe, bevestig.

Predikante

  • P J Langeveldt