NG Gemeente Namakwaland

Die NG moederkerk op Springbok. Die argitek was F.W. van der Houwden. Die hoeksteen is op 25 Januarie 1920 gelê.

Gestig

1850

Ring

Namakwaland

Adres

Pieter Malanstraat, Springbok

Sluit in

Springbok (deels)

Eerste predikant

J.S. Hauman (1870–1881)


Die NG Gemeente Namakwaland is in 1850 as die 44ste gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk gestig op die nedersetting Bowesdorp, suid van Springbok, wat met die verskuiwing van Kamieskroon in 1923 aan die genade oorgelaat is en waar al dekades lank net enkele bouvalle oorgebly het.

Hoewel die kern van die gemeente op die Noord-Kaapse dorp Springbok is, val die gemeente onder die Sinode van Wes-Kaapland en verleen hy sy naam aan die mees noordwestelike ring van dié Sinode wat ook die diamantmyndorp Oranjemund in Namibië ingesluit het tot dit in 2013 aan die NG Kerk in Namibië oorgedra is.

Die gemeente is die moedergemeente van die NG gemeentes in Namakwaland. Nadat die lidmaattalle op die myndorpe Nababeep en Aggeneys skerp afgeneem het sodat dié gemeentes nie meer hul eie leraar kon onderhou nie, het hul kerkraad ’n ooreenkomstig met die moedergemeente aangegaan ingevolge waarvan die predikant(e) van Namakwaland oor vir Simon van der Stel (Nababeep) en Aggeneys verantwoordelik is.

Agtergrond

Die eerste veeboere het hulle omstreeks 1750 aan die rand van Klein-Namakwaland (om dit te onderskei van Groot-Namakwaland anderkant die Oranjerivier in die latere Suidwes-Afrika) in die sogenaamde Hardeveld begin vestig. In hierdie dorre streek het die waterryke Kamiesberge die meeste aandag getrek. Van omstreeks 1760 af is die een plaas ná die ander uitgegee en het die nedersetters mettertyd die gebied mak gemaak.

Gemeentestigting

Honderd jaar later, in 1850, is die gemeente Namakwaland gestig met Bowesdorp as middelpunt. Die eerste kerkraadsvergadering is gehou op die plaas Kliphoek op 19 Augustus 1854 onder die voorsitterskap van ds. H.L. de Villiers, leraar van die moedergemeente, Clanwilliam, van 1845 tot sy dood op 5 Julie 1857.

Die verafgeleë en uitgestrekte gemeente het jare lank herderloos gebly. Slegs een maal per jaar is die lidmate besoek, óf deur die konsulent óf deur ‘n ander NG leraar, onder andere di. C. Murray en W.P. Rousseau.

Eerste leraar

Eers in 1865 besluit die kerkraad om ‘n eie leraar te beroep. Die derde beroep het in 1870 geval op ds. J.S Hauman, wat dit aangeneem het. Ds. Hauman het dan ook met toegewydheid en seën in die uitgestrekte gemeente gearbei van 1870 tot 7 Februarie 1881. In sy tyd is die pastorie op Bowesdorp, sowat 8 km noord van die latere Kamieskroon, gebou. Op dieselfde plek is die eerste kerkgebou van die gemeente in 1863 reeds opgerig. Hier het die leraar toe gewoon tot hy later weens gebrek aan water verplig is om elders te gaan woon.

Ds. Hauman het ‘n plasie op Matjieskloof naby die teenswoordige Springbok gekoop en die laaste jare voor sy vertrek daar gewoon. Ds. G.A. Maeder het in 1917 van Matjieskloof geskryf: “Ongelukkig ging deze plaats Matjeskloof later over in de handen van de Roomsen, tot grote schade van het werk des Heren in de gemeente.”

Die eerste kerkgebou van die gemeente was op Bowesdorp, maar die plekkie is later na Kamieskroon verskuif sodat van die dorpie net enkele bouvalle oorgebly het.

Tweede leraar

Ná die vertrek van ds. Hauman het die gemeente weer herderloos gebly, dié keer sowat vyf jaar, tot prop. W.J. Conradie, in latere jare bekend as die skrywer van die eerste Afrikaanse Kinderbybel, hom in 1886 oor dié verwaarloosde deel van die Noordweste ontferm het. Hy is op 1 Mei 1886 bevestig en het van die begin af sy volle krag gewy aan die belange van sy kudde. Hy het dan ook, volgens ds. Maeder, met “merkbare seën” in die gemeente gearbei.

Tydens sy bediening is die kerkgebou op Garies opgerig (dit is baie dekades later gesloop en ‘n nuwe op dieselfde plek opgerig) asook ‘n pastorie op dié dorpie, tot 1904 met die afstigting van die gemeente Garies ‘n buitepos van die moedergemeente. Ds. Conradie het op 29 September 1895 Namakwaland verlaat om die herderstaf op Sutherland op te neem. Daar het hy gearbei tot hy in 1904 leraar geword het van die NG gemeente Somerset-Wes, sy laaste standplaas tot hy sy emeritaat in 1912 ontvang het. Hy is op 9 Januarie 1925 oorlede.

Derde leraar

Weer eens het die gemeente ‘n lang tyd herderloos gebly totdat ds. Willem Siebert Edward Rörich, voorheen hulpprediker namens die Ring van Burgersdorp in Griekwaland-Oos en Temboeland, in April 1898 bevestig is. Ds. Rörich het op Garies gaan woon tot daar in 1904 ‘n selfstandige gemeente afgestig is en ‘n groot deel van die moedergemeente afgesny is.

Ná dié tyd het hy op Bowesdorp gaan woon, sowat 60 km vanaf Springbok, die latere middelpunt van die Namakwalandse gemeente. Hier het hy sy werk voortgesit totdat die band tussen leraar en gemeente op 26 Januarie 1908 deur die tussenkoms van die Ring van Clanwilliam losgemaak is. Ongelukkig verstrek die geraadpleegde bronne nie die rede vir dié stap nie, maar die Jaarboek van die NG Kerke vir die jaar 1949 meld wel by naam dat hy in 1908 geskors en oorlede is op 25 Februarie 1929.

Vierde leraar

Tydens die vakature is die gemeente so goed moontlik bearbei deur die destydse predikant van Garies en Namakwaland se konsulent, ds. J.A.V.Z. Viljoen. Die een ná die ander beroep is uitgebring tot ds. J.A.R. du Toit, die hulpprediker van die NG Gemeente Paarl, die beroep aanneem. Hy is op 12 Februarie 1910 op Bowesdorp bevestig sodat ook dié vakature, soos telkens in die verlede die geval was, korter as die vorige geduur het.

In Maart 1912 is die tweede buitekerkplek, Pofadder, afgestig en wel as die NG Gemeente Namies, waarvan die naam later jare dieselfde as die dorp s’n sou word.

Vanaf die 19de eeu het binne die grense van die gemeente Namakwaland en wel in Boesmanland ‘n aantal basters gewoon wat jare lank aan hul eie lot oorgelaat is. Sedert 1914 is hulle deur die leraar van Namakwaland bearbei en is een maal per jaar die sakramente aan hulle bedien op die plaas Kamiebees, wat aan een van hulle, Joseph Coete, behoort het.

Omdat die gemeente ondanks die afstigting van Garies en Namies steeds uitgestrek was, is die sakramente steeds gereeld een of meer male per jaar op sewe verskillende plekke bedien. Destyds is die leraar getrou bygestaan deur Pieter Malan, wat vroeër onderwyser was, maar hom sedert 1909 uitsluitlik daaraan gewy het om geestelike werk onder die toesig van die kerkraad te doen. Hy is jare lank gedeeltelik besoldig deur die plaaslike tak van die Vrouesendingbond van die NG Gemeente Kruisvallei op Tulbagh.

Kamieskroon stig af

Kamieskroon is eers in 1938 van die moedergemeente afgestig. Die voorbereidende stappe hiertoe is reeds in die vroeë jare twintig van die 20ste eeu gedoen, veral onder bekwame leiding van ds. (later ‘n dokter) W.P. Steenkamp, leraar van Namakwaland van 1919 tot 1926. In Namakwaland het dr. Steenkamp ‘n legendariese figuur geword danksy sy kerklike werksaamhede en politieke betrokkenheid. Onder sy leiding kon die gemeente Namakwaland spoedig genoeg geld insamel om die sierlike klipkerk op Springbok te laat oprig.

Nadat hy uit die bediening getree het, het Steenkamp saam met sy seun medies in die VSA en Nederland studeer en hulle het gelyktydig hul studie voltooi. Steenkamp het belanggestel in die evolusieteorie en skryf die ongepubliseerde manuskrip The instinct of animals and evolution. Reeds op vroeë ouderdom raak hy betrokke by die partypolitiek en wen die kiesafdeling Namakwaland in die tussenverkiesing van 1929 as onafhanklike kandidaat teen die Nasionale Party se J.P. Mostert.

In die verkiesing van 1933, waarin die Suid-Afrikaanse Party en die Nasionale Party ‘n koalisie vorm en 136 van die 150 setels wen, klop Steenkamp, steeds as onafhanklike, dr. A.J.R. van Rhijn, wat later minister van ekonomiese sake was. Sy vrou, A.C.S. Steenkamp, in die eerste verkiesing waarin vroue kon stem en as kandidaat staan (1933), was minder gelukkig as onafhanklike in Calvinia teen dr. D.F. Malan van die Nasionale Party, die latere eerste minister, waar sy met 621 stemme verloor.

Steenkamp bly net aan as Namakwaland se LV tot 11 April 1938 en in die daaropvolgende verkiesing op 18 Mei wen hy naelskraaps in die kiesafdeling Calvinia vir die Verenigde Party teen die kandidaat van die Nasionale Party, A.E. Erlank. In 1939 kan Steenkamp nie vir genl. J.B.M. Hertzog steun in sy mosie om neutraal te bly in die Tweede Wêreldoorlog nie.

Dit was die einde van hul jare lange vriendskap. Steenkamp bly LV vir Calvinia tot en met die ontbinding van die Volksraad op 31 Mei 1943, kort voor die algemene verkiesing op 7 Julie daardie jaar. Van 1946 tot 1948 dien hy as senator van die Verenigde Party. In dié tyd skryf hy ook sy outobiografie, I conclude: Convictions of a free-thinking doctor and hunter (1947).

Tydens sy tydperk as Namakwaland se predikant het hy aan die hand gegee dat die bouvallige kerk op Bowesdorp deur een op ‘n meer geskikte plek vervang word. Hy het sy oog gehad op die plaas Oest (of Oust) aan die voet van die Kamiesberge, sowat 6 km van Bowesdorp af teen die hoofpad tussen Garies en Springbok. Op 24 Augustus 1922 het hy dan ook die kerkraad oorreed om duisend morg van dié plaas van die weduwee Van Wyk aan te koop met die oog op die bou van ‘n wykskerk daar.

Teen ‘n koste van £5 000 is ‘n sierlike klipkerk, die derde van sy soort wat ds. Steenkamp in Namakwaland laat oprig het, voltooi en in 1924 ingewy. Dit was die begin van die proses waardeur Bowesdorp stuk vir stuk afgebreek en na die nuwe kerkdorp versit is. Intussen het die kerkraad van Namakwaland reeds besluit om die nuwe dorp op Oest, Kamieskroon te noem. Kort daarna is die naam verander tot Kamieskroon.

Op 25 September 1937 is ‘n gemeentevergadering in die kerkgebou op Kamieskroon gehou waarop die moontlikheid van afstigting bespreek is. Die afstigting het op 26 Januarie 1938 plaasgevind.

Nog afstigtings

Mettertyd is genoeg gemeentes in Namakwaland gestig dat die gebied eindelik ‘n afsonderlike ring kon vorm wat bestaan het uit die moedergemeente, Garies (1904), Kamieskroon (1938), Port Nolloth (1947), Simon van der Stel (1953, Nababeep), Oranjemund (1959, maar omstreeks 2012 oorgedra aan die NG Kerk in Namibië), Alexanderbaai (1960), Boesmanland (1975, Springbok se tweede gemeente), Aggeneys (1981), Pofadder (1912) en Grootmist (1993). Okiep het in 1960 afgestig, waarskynlik van Namakwaland, maar is later by Boesmanland ingelyf.

Dogtergemeentes

Predikante

 • Johannes Stephanus Hauman, 1870–1881
 • Willem Johannes Conradie, 1886–1895
 • Willem Siebert Edward Rörich, 1897–1908 (geskors)
 • Jacobus Arnoldus Retief du Toit, 12 Februarie 1910–1918
 • Willem Petrus Steenkamp, 1919–1926 (uit die amp getree)
 • Willem Lucas Steenkamp, 1928–1935, 1944–1950
 • Adriaan Hendricks Stander, 1951–1958 (waarna hy sy emeritaat aanvaar)
 • Johan Christiaan Lamprecht, 1957–1961
 • Gideon Stephanus Jacobus Möller, 1958–1962
 • Lodewikus Petrus du Preez, 1963–1977
 • Matthys Michielse (Thys) Agenbach, 1965–1975 (waarna eerste leraar van dogtergemeente Boesmanland tot sy aftrede op 21 November 1988)
 • Dirk Johannes Venter, 1967–1972
 • Steyn McCarthy, 1977 – hede
 • Hendrik Jacobus Greeff, 20 Januarie 1984 – ?
 • Pieter Steyn, ?
 • Nicolas Jacobus Louw (Nicol) Smit, 2009 – hede