NG Gemeente Kraggakamma

NG Gemeente Kraggakamma (Foto: Rethie van Niekerk)

gestig

6 Maart 1973

ring

Ring van Algoa

adres

Gazanialaan 2, Sunridgepark, Port Elizabeth

eerste predikant

Ds JF Viljoen

Die NG Gemeente Kraggakamma is ‘n gemeente in die Sinode van Oos-Kaapland.

Die naam “Kraggakamma” beteken baie water of sterk water. L F Maingard verklaar dit soos volg: “//Kraga//Kamma//Karra (stones in water or in a river) with the second syllable carrying the tone and pronounce //kra in rapid speech + Xa (full of) with X pronounced as the g in Afrikaans + //Kamma (water, and ten river).” Die gemeente het besluit op die naam Kraggakamma. Hierdie naam se spore lê baie ver terug in ons land se geskiedenis. Oorspronklik het dit die hele streek tussen Swartkops- en die Vanstadensrivier aangedui.

Die gemeente, die 23ste Nederduitse Gereformeerde Kerk in Port Elizabeth, is in 1973 afgestig van die NG Kerke Nooitgedacht en Newtonpark. Die kerkrade van Nooitgedacht en Newtonpark het die Ring van Port Elizabeth versoek om ‘n nuwe gemeente te stig.

Die totstandkoming van snelweë in die betrokke area het dit al moeiliker gemaak om ‘n gevoel van gemeente-eenheid en ‘n samehorigheid te kry. Die afgelope jare het die gebied ‘n aansienlik toename in die getal van lidmate beleef en die behoefte om ‘n eie gemeente te stig het al hoe belangriker geraak. Daar was ‘n aansienlike toename in die getal lidmate van die NG Kerk wat hulle in die woongebied Framesby, Sunridgepark en Fernglen kom vestig het. Hierdie gebiede was ‘n verdere saambindende faktor. ‘n Groot persentasie van die hoërskoolleerlinge woon die Hoërskool Framesby by, terwyl laerskoolleerlinge meerendeels na Sunridge Primêre Skool gaan.

Sedert die eerste Sondag na afstigting is eredienste, kategese en bidure in die saal van Sunridge Primêre Skool gehou. Die saal was feitlik elke Sondagoggend stampvol. ‘n Klein orreltjie is aangekoop waarop die gemeente begelei is. Enkele kere wanneer die saal nie beskikbaar was nie, is dienste in die saal van die Hoërskool Framesby gehou.

Die Kerkraad van Newtonpark het onderneem om die pastorie in Lilylaan 32, Sunridgepark, die kerkperseel en ‘n uitbreidingsfonds van R20,000 aan die nuwe gemeente te skenk. Die kerkraad van P E Nooitgedacht het onderneem om R6,000 te skenk. Wat eers net ‘n gedagte – ‘n droom – was, het later op papier begin gestalte kry, gevolg deur ‘n volwaardige skaalmodel en uiteindelik ‘n geboude kerkkompleks! Dit was moeilik om ons kerkperseel te bekom, maar die Hand van ons Vader het die pad oopgemaak. Grond wat destyds op die munisipale kaarte gesoneer was vir “inrigtings” was nie te koop nie. Die munisipaliteit het later grond beskikbaar gestel wat verkoop kon word. Nagenoeg 6,000m2 is toe op die hoek waar Broadwaylaan en Gazanialaan aangelê sou word, uitgemeet. Die grond is teen ‘n nominale bedrag van R2,400 aan die kerkraad van Newtonpark verkoop wat dit toe weer aan Kraggakamma geskenk het. So het die gemeente tussen vele onbeboude erwe, tussen graspolle, inheemse plante en bome ‘n geestelike huis vir die woonbuurt geword. Dit is ‘n mooi perseel – rustig geleë aan die kant van die Baakensriviervallei, weg van die besige stadsverkeer en tog maklik bereikbaar en so sentraal moontlik vir die gemeente.

Op 19 September 1975 is die hoeksteen gelê – na sang, skriflesing en ‘n kort boodskap deur Ds Jan Viljoen. Om 19:00 op 20 September 1975 na skriflesing en gebed het die argitek, meneer J Simonis, ‘n sleutel aan mevrou Judy Viljoen oorhandig waarna sy die kerkdeur oopgesluit het. Op Sondag, 21 September 1975 word die Doop vir die eerste keer in die nuwe Kerksentrum bedien. Die dopelinge was Sybrand Abraham Baard, Anthonie Christoffel Lombaard, Chanel Steyl en Benjamin Janse van Vuuren.  (Bron: https://www.ngkraggakamma.co.za/index.php?destination=geskiedenis).

Predikante