NG Gemeente Koppies

NG Gemeente Koppies

gestig

1908

RING

Ring van Heilbron

adres

Kerkstraat, Koppies

eerste predikant

Ds MW Oendaal

Die NG Gemeente Koppies is ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode.

Stigting

Die gemeente is in 1908 van die gemeentes Vredefort, Heilbron en Kroonstad afgestig. Op 17 Oktober het die eerste kerkraad, bestaande uit vier ouderlinge en agt diakens, onder voorsitterskap van die konsulent, ds. J.A. Joubert, leraar van Vredefort, te Weltevreden sitting gehou. Op 19 Desember vind die gekombineerde kerkraadsvergadering plaas “om een Herder en Leeraar voor de Gemeente Weltevreden te beroepen”. Die suksesvolle keuse het op ds. M.W. Odendaal, hulpprediker van Heilbron, geval. Ná die bevestiging op 20 Maart 1909 en die eerste kerkraadsvergadering onder ds. Odendaal, is ‘n deputasie na Bloemfontein afgevaardig. Op 26 Junie rapporteer die deputasie dat die minister van openbare werke van die destydse Oranje-Rivierkolonie meedeel dat ‘n dorp, Kopjes, in belang van die arbeidskolonie aan die Renosterrivier gestig gaan word. ‘n Stuk grond, twee en ‘n half morge, word aan die gemeente as kerk- en pastoriegronde afgestaan. Op 14 Augustus het ‘n gemeentevergadering besluit om te laat bou en die pastorie kom reeds op 27 November in gebruik. Ds. Odendaal het gehelp met die insameling van geld vir die kerkgebou en die gemeentes Vredefort, Heilbron en Rouxville het aansienlik bygedra. Die hoeksteenlegging is op 11 Junie 1910 deur pres. M.T. Steyn waargeneem en die inwyding het op Saterdag 18 Februarie 1911 plaasgevind.

Na ‘n vakature van sowat sewe maande, tree ds. C.R. Ferreira in diens van die gemeente (1912). Twintig jaar het hy hier gestaan en die gemeente deur die moeilike tye van die Rebellie en die Eerste Wêreldoorlog gelei. Bestendiger tye het aangebreek en die gemeente kon onder die leiding van die toegewyde pastoriepaar tasbare gevolge gee aan hulle ywer vir die sendingsaak in die gemeente. ‘n Doeltreffende sendingkerk is in die nuwe swart woonbuurt gebou. Eerw. L.P. Math word beroep om die werk daar waar te neem en word later deur eerw. J.J.B. du Plessis opgevolg.

Die eerste kerkgebou soos dit omstreeks 1917 gelyk het

In 1917 berig Ons Kerk Album: “Eienaardig in die gemeente is die bestaan van nie minder nie as drie nedersettings vir armes, te wete twee privaat en een van regeringsweë. Een van die privaat nedersettings is begin deur die groot Boeregeneraal Christiaan de Wet, wat vroeër woonagtig was op Roodepoort, in die parogie van Kopjes. Op hierdie nedersetting woon lede van die Kerk wat uit alle dele van Suid-Afrika afkomstig is. Die gemeente groei steeds in getal en beloof om, vanweë sy ligging en vanweë die bestaan van genoemde nedersettings, ‘n belangrike en interessante te word.”

Uitbreidings

Die behoefte aan ‘n kerksaal vir basaars en vergaderings was groot. Ondanks geldskaarste is die hoeksteen op 14 Augustus 1923 gelê. Met die oog op die behoorlike huisvesting van skoolkinders het die kerkraad ook die voortou geneem in verband met. die totstandkoming van ‘n doeltreffende koshuis. Ds. Ferreira lê vir die derde maal ‘n hoeksteen — hierdie keer op 13 Oktober 1928. Die depressie en ‘n swaar droogte het gevolg en daarby moes die gemeente nog hul algemeen beminde leraar deur die dood afgee op 2 April 1932.

Eerw. prop. J.J. de Necker is beroep en in sy byna sewe jaar van harde werk en bekwame leiding is meer as een moeilikheid opgelos. In 1939 was die tyd ryp vir ds. W.B. Loubser om die finansies van die gemeente op ‘n gesonde basis te bring. Ná sy vertrek (1947) het ds. J.G.C. Steyn ná sowat ‘n jaar hierheen oorgekom. Hy het in die twee jaar heelwat verrig deur sy kennis en smaak. Die kerk is mooi en deeglik herstel, die konsistorie behoorlik gemeubileer en ‘n nuwe stuk by die koshuis aangebou. In 1951 is ds. en mev. H.J. Moolman verwelkom. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Dogtergemeentes

Predikante