NG Gemeente Johannesburg-Wes

NG Gemeente Johannesburg-Wes (Foto: Morne van Rooyen)

gestig

1 Mei 1944

ingelyf by

NG Gemeente Vergesig

adres

H/v Indrastraat en St. Albanslaan in Mayfair-Wes.

eerste predikant

Ds J J Krige

Die NG Gemeente Johannesburg-Wes was ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Afstigting

Die ironie van die latere inlywing is dat die ringskommissie van die Ring van Langlaagte op 1 Mei 1944 juis dele van die moedergemeente Brixton afgestig het as die selfstandige gemeente Johannesburg-Wes. Volgens die bepaling van die grenslyne het die moedergemeente se sierlike kerkgebou, wat op die hoek van Indrastraat en St. Albanlaan gebou is, binne die grense van die nuwe gemeente geval. Daarom het die nuutgestigte gemeente ‘n pro rata-deel van die oorspronklike boukoste aan die Brixton-gemeente uitbetaal vir die oprigting van hulle kerkgebou in Putneyweg, sowat 500 m noordoos van die ou kerkgebou. Met afstigting het die lidmate van Johannesburg-Wes 871 getel. Ná die samesmelting van die twee gemeentes, het die ou moederkerkgebou ‘n Islamitiese sentrum geword en word Vergesig gehuisves in Brixton se kerkgebou, ‘n hanetree van die Sentech- oftewel Brixtontoring.

Eerste jare

Op 11 November 1944 is die eerste leraar in die persoon van ds. Jacobus Joubert Krige bevestig. Die gemeente het so vinnig gegroei dat Crosby in 1946 afgestig moes word. Met dié afstigting het die pastorie van die moedergemeente binne die grense van die dogtergemeente geval en moes die kerkraad met alle spoed ‘n nuwe pastorie laat bou. Die doelmatige pastorie met al die moderne geriewe is in Maart 1947 ingewy.

Die eerste leraar vertrek in Oktober 1948 en op 2 April 1949 word die tweede leraar, ds. L.C. Holtzhausen, in die gemeente bevestig. Hy bly in die gemeente tot 1955 toe hy skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (SABRA) word. Twee jaar later verlaat hy die bediening.

Hierna besluit die gemeente om ‘n kerksaal te bou, veral met die oog op die bearbeiding van die jeug. Bouwerk begin in Oktober 1949. Die ruim saal is op 1 April 1950 teen ‘n koste van £900 ingewy.

Teen 1952 berig die gemeente dat die lidmaattal op sowat 920 staan.

Samesmelting

In 1993 het die gemeente met die NG gemeente Brixton saamgesmelt as die nuwe NG gemeente Vergesig.

Predikante