NG Gemeente Herold

Ds. D.C. van Dyk het die huidige kerk se hoeksteen op 31 Julie 1954 gelê. Die argitek was W. De W. Bronkhorst van die argiteksfirma Louw & Louw. Die bouaannemer was Boland Bouers (Edms.) Bpk. Foto: Hobbie Stofberg

Gestig

1 Februarie 1910

Afgestig van

George

Ring

Ring van George

Adres

Heroldweg 1, Herold

Sluit in

Herold en omstreke

Eerste predikant

Ds S.W. van Wyk


Die NG Gemeente Herold is ’n gemeente in die Ring van George met sy middelpunt op die dorpie Herold. In 1985 was hier 186 doop- en 382 belydende lidmate, maar teen 2015 het dit afgeneem tot 41 en 217.

Stigting

Die buitekerk te Klipdrift.

Die gemeente is op 1 Februarie 1910 van die gemeente George en ’n klein gedeelte van die gemeente Oudtshoorn afgestig. Ds. D. Rossouw van George is tot konsulent benoem. Met afstigting het die gemeente se gebied die hele distrik George ten noorde van die Outeniquabergreeks (die wyk Achterberg) en ’n gedeeltetjie van die distrik Oudtshoorn aan die westekant van die gemeente beslaan. Die gemeente is genoem na wyle ds. Tobias Herold, ’n vroeëre leraar van George en voormalige moderator van die Kaapse Kerk.

Die buitekerk te Buffelsdrift.

Die gemeente het bestaan uit vier wyke, naamlik Klipdrift, Doorn Rivier, Buffelsdrift en Molens Rivier (of Molenrivier, ook Meulrivier). Buitekerke en doopsbediening is deur di. C.F.J. Müller en Z. de Beer begin op Buffesldrift en Molenrivier, aan die een kant, en op Klipdrift aan die ander waar drie geskikte kerkgeboue toe reeds gestaan het wat lidmate vroeër daar opgerig het.

Die skenkers van die grond en helpers met die oprigting van die wykskerke, was F. Taute (Molenrivier), M. van der Westhuizen (Klipdrift) en die twee broers Janse van Rensburg (Buffelsdrift). Die Ringskommissie het die gemeente met twee middelpunte gestig waar lidmate alle kerklike voorregte kon geniet.

Die buitekerk te Molenrivier

Die eerste twee leraars het die wyk Klipdrift tot standplaas gehad. Daar was ’n gerieflike verdiepingpastorie en ’n doelmatige wyksaal. Toe die gedagte aan sentralisasie later ontstaan, aangesien Klipdrift-wyk aan een kant van die gemeente geleë is, het die Ringskommissie Doorn Rivier as middelpunt aangewys, met byvoeging van nog twee wyke uit die aangrensende en gemeentes Uniondale en Knysna, naamlik Dieprivier en Kliprivier. Die leraarswoning is toe verskuif na Doorn Rivier en die wyk se naam verander na Herold. So het dié plek as kerkdorp ontstaan.

Leraars

Die eerste leraar was ds. S.W. van Wyk, wat in Mei 1910 reeds bevestig is en die gemeente bedien het tot Oktober 1912. Ná sy vertrek was daar ’n groot skaarste aan predikante en so het die kerkraad eerw. P.L. le Roux gevra om die gemeente te bearbei. Hy het met soveel seën gearbei, dat die Ring die kerkraad moes dwing om ’n predikant te beroep.

Ná eerw. Le Roux het ds. C.L. Grundlingh van Venterstad op 8 November 1914 die herderstaf in Herold kom opneem. Sy dienstyd in die gemeente het ongeveer 15 jaar beloop. Ná ds. Grundlingh se vertrek na Paterson, het ds. W.J. du Toit van Prieska die beroep na Herold aangeneem en die gemeente tot sy dood bedien.

Daarna het ds. P.G. Rossouw, as ’n jong proponent, tydelik na Herold gekom. Hy is toe beroep en georden, en het met seën die gemeente bearbei. Ds. O.A.O. Naudé het ds. Rossouw opgevolg en twee jaar in die gemeente gestaan. Hierna het ds. D.C. van Dyk die herderstaf opgeneem. In 1952 skryf die medewerker van die gemeente in Ons gemeentelike feesalbum: “Die gemeente was en is besonder gelukkig om van die allerbeste pastoriemoeders te kry.” (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Schalk Willem van Wyk, 4 Apr. 1908 – 1912
  • Coenraad Luttig Grundlingh, 7 Nov. 1914 – 1929
  • Wessel Jurie Johannes Albertus du Toit, 31 Jan. 1931 – 9 Des. 1934
  • Petrus Gideon Rossouw, 27 Jul. 1935 – 1944
  • Ockert Andries Olivier Naudé, 27 Jan. 1945 – 1948
  • Dirk Cornelius van Dyk, 6 Aug. 1949 – 1959
  • Matthys Grobler, 1959 – ?