NG Gemeente Grootdrink

NG Gemeente Grootdrink

gestig

13 November 1941

AFGESTIG VAN

NG Gemeente Boegoeberg en

NG Gemeente Grootrivier

RING

Upington

ADRES

Grootdrink

SLUIT IN

Boskamp, Kalkwerf, Grootdrink en Wilgenhoutsdrift

EERSTE PREDIKANT

Ds. P.A.M. Brink

Die NG Gemeente Grootdrink is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Die Boegoebergdam is in 1932 voltooi. Die bouwerk aan die Boegoebergdam het ’n dubbele doel gedien. Benewens die watervoorsiening van water vir besproeiing, is arbeidsgeleentheid vir baie mense geskep. Die gemeente Marydale het die mense in die beginjare bedien. ’n Hulpprediker prop. WB Loubser is aangestel. Hy arriveer op 18 Februarie 1931 te Boegoeberg. Die algemene armesorgkommissie besluit dat Boegoeberg deur sowel die kerkraad van Marydale en Kenhardt bedien moet word, aangesien die Boegoebergdamskema binne die grense van beide gemeentes geleë was. Die arbeid was nie sonder vrug nie, want die “sieletal” en “ledetal” van Marydale styg tussen 1929 en 1935 van 771 na 1589 en van 385 na 757. By Kenhardt styg die sieletal van 2,400 tot 3,750.

Op 12 Junie 1935 word op versoek van ds. Loubser “om naamtekeninge langs die rivier te kry vir afstigting asook die nodige borge” deur die kerkraad van Kenhardt goedgekeur. Die kerkraad van Marydale keur dit op 15 Julie 1935 voorlopig goed. Die gemeente Boegoeberg word op 31 Oktober 1935 gestig.

Die NG Gemeente Grootdrink se ou kerkgebou, afgeneem deur die amateurfotograaf John Conroy.

In Die Kerkbode van 11 Januarie 1933 word die stigting van die gemeente Grootrivier op 10 Desember 1932 amptelik aangekondig. Sedert 1949, toe ’n nuwe gemeente, Grootrivier, afgestig is, staan die oorspronklike gemeente as Louisvale bekend. Dié naam is ontleen aan een van die nedersettings wat van die begin af deel van die gemeente was en vernoem is na genl. Louis Botha, eerste premier van die Unie van Suid-Afrika.

Soos in die geval van Boegoeberg, belewe Grootrivier sedert sy stigting beduidende groei. Teen die einde van 1940 staan die getal “siel” en “lede” onderskeidelik op 2,550 en 1,139.

’n Petisie is opgestel waarin afstigting voorgestel word en dit dien voor die kerkraad van Grootrivier op 30 Augustus 1941. Die kerkraad gee toestemming tot afstigting, “mits die medewerking van Boegoeberg en die ondersteuning van die Armsorg” verkry kan word.

Op die ringsitting van Kenhardt op Oktober 1941 word die saak van afstigting van ’n nuwe gemeente van Boegoeberg en Grootrivier behandel. Op die stigtingsvergadering op 13 November te Wilgenhoutsdrift word besluit dat die nuwe gemeente as die Nederduits-Gereformeerde Gemeente Grootdrink bekend sal staan en dat die wyk Grootdrink die middelpunt van die gemeente sal wees.

Op tydelike gebied moes die gemeente vanaf die eerste dag ‘n moeilike bestaan voer. Met die stigting was daar geen permanente geboue van klip of steen waarmee ‘n begin kon gemaak word nie. Op 7 Februarie 1942 is prop. P.A.M. Brink as eerste leraar van die gemeente georden. Uit die staanspoor het hy hom vir die verkryging van kerkgrond beywer. Ook het hy in die wyk Swartkopvloer vir die oprigting van ‘n saalkerk georganiseer, en is die gebou op 8 Mei 1943 ingewy. Die stene is self gemaak om koste te bespaar. Vervolgens is met die bou van ‘n pastorie op Grootdrink ‘n begin gemaak.

Ná ds. Brink se vertrek, neem prop. F.P. Papenfus, toentertyd reisende sekretaris van die Christelike Strewersunie, die beroep na Grootdrink aan. Hy is in die naweek van 30 September 1945 verwelkom en georden. Kort hierna is die voltooide pastorie op 6 Desember 1945 ingewy.

Dit dien daarop gewys te word, skryf die korrespondent van Ons gemeentelike feesalbum in 1951, dat omstandighede in hierdie nedersettings- of skema-gemeente (soos in van die ander ook) dit onprakties gemaak het om een sentrale kerkgebou op te rig. Daar het met die stigting vyf afsonderlike kerkplekke al langs die Oranjerivier bestaan, elk met ‘n eie selfstandigheid, wat vereis dat alle kerklike voorregte afsonderlik bedien moes word. Ds. Papenfus se eerste taak was dus om voort te gaan om die orige vier wyke van die gemeente van kerklike geboue te help voorsien. Agtereenvolgens is toe die volgende saalkerke ingewy: Te Kalkwerf op 19 Oktober 1947, te Vollgraaffsig op 7 Maart 1948, te Grootdrink op 24 Oktober 1948 en te Wilgenhoutsdrift op 19 Junie 1949.

Predikante:

PAM Brink 1942 –

 

Bron

Kleynhans, 1991. EPJ. Nederduitse Gereformeeerde Gemeente Grootdrink 1941-1991