NG Gemeente Groot Marico

gestig

1945

In Die Kerkbode van 7 Februarie 1945 het die kennisgewing in verband met die stigting van ‘n nuwe gemeente verskyn, nl. die gemeente Groot Marico van die Ned. Herv. of Geref. Kerk van S.A. Hierdie gemeente is op 20 Januarie 1945 van die twee gemeentes Zeerust en Zwartruggens afgestig, en bestaan hoofsaaklik uit plase wat aan die Groot Maricorivier lê, vanaf sy oorsprong by Bokkraal tot by Derdepoort. Die gemeente het in die beginjare uit ongeveer 450 lidmate bestaan, terwyl die sieletal sowat 800 getel het. Die eerste leraar van die gemeente, ds. H.B. van Schalkwyk, is op 9 Mei 1945 bevestig. Ná ‘n kort tyd van arbeid vertrek hy en word opgevolg deur ds. J.J. Fourie, wat op 19 Okt. 1946 verwelkom is. Die derde leraar, ds. J. Ign. Kemp, het sedert 10 Maart 1951 in die gemeente gestaan.

Die dorpie Groot Marico, waar die kerk en die pastorie staan, is klein, en die lidmate is hoofsaaklik tabak- en koringboere wat langs die oewers van die Groot Marico hulle lande bebou. Weens die groot lengte van die gemeente, ongeveer 120 myl, met Groot Marico amper aan die suidpunt, was dit vir ‘n groot deel van die lidmate in die beginjare nie eens moontlik om elke nagmaal op die dorp by te woon nie, sodat op die verste punt nagmaal gereël moes word. Dit was dus vanselfsprekend dat die bearbeiding van die gemeente ‘n moeilike taak was, wat sy eie probleme ingehou het.