NG Gemeente Groblershoop

NG Gemeente Groblershoop

gestig

31 Oktober 1935

was voorheen bekend as

NG Gemeente Boegoeberg

ring

Ring van Upington

adres

Hoofweg, Groblershoop

eerste predikant

Ds WB Loubser

Die NG Gemeente Groblershoop is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Die ontstaan van hierdie gemeente hang saam met die aanleg van die Buchuberg (of in die verafrikaanste vorm: Boegoeberg) nedersetting langs die Oranjerivier as onderstandswerk ten gevolge van die knellende depressie en droogtes in die twintigerjare van die huidige
eeu. “Vanaf Mei 1929 het ‘n bonte skare behoeftiges uit alle oorde ‘n heenkome kom soek in dambou, kanaalgrawe, bosontruiming, en grondsleep. Hierdie vreemde, rustelose element is gewerp midde in die anders rustige gemeente Marydale onder die leiding van die minsame en ywerige ds P J du Toit”. Vir die geestelike versorging van hierdie mense is sonder versuim reelings getref. ‘n Kerkkommissie is aangestel, ‘n plek van aanbidding gesoek en ‘n tydelike geestelike arbeider in die persoon van eerw S P Wiehahn, wat destyds as sendeling aan Marydale verbonde was, verkry. Na ‘n besoek van ds A D Lückhoff, Armesorgsekretaris, kom daar van die Armesorgkommissie steun vir die aansteiling van ‘n hulpprediker. Prop W B Loubser word met die oog hierop as hulpprediker van Marydale in 1931 georden. Onder sy leiding ontstaan die verlange na ‘n eie gemeente en in November 1935 word die gemeente Boegoeberg “uit dele van die gemeentes Marydale en Kenhardt” afgestig. Ds W B Loubser word as eerste leraar beroep en vroeg in 1936 bevestig. Ds J D Jordaan is sedert 1979 leraar van die gemeente. Met die
viering van die halfeeufees van die gemeente in 1985 het hy ‘n goed versorgde en insiggewende gedenkboek, Ned Geref Gemeente Groblershoop 1935-1985, in die lig gegee.

Predikante