NG Gemeente Gochas

NG Gemeente Gochas (Foto: Johan Gauche)

gestig

25 November 1950

ring

Ring van

Adres

Kerkstraat, Gochas

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Gochas is ‘n gemeente in die Sinode van Namibië.

Vroeër was die Auob en die Kalahari yl bewoon, maar selfs malaria kon nie die mense afskrik nie. Selfs reeds teen die vyftigerjare was dit ‘n goed bewoonde omgewing. Gedurende die Duitse bewind was Gochas ‘n militêre stasie. Selfs daara is dit die sentrale byeenkomsplek van die Kalahari. Dit was tot voor afstigting ‘n buitewyk van Gibeon-gemeente, die moedergemeente in Namibië wat later bekend sou staan as Mariental.

Eerw. Leonard (later ds.) het die veeleisende werk gehad om die hele Suidwes vanaf Grootfontein tot Warmbad te bearbei. Later het genoemde leraar die predikant van Gibeon-gemeente geword en dus ook gereeld die Gochas-wyk bearbei. Toestande was primitief en kerkdienste is dikwels in die buitelug gehou. Vanaf 1932 is die ou kameelstal op Gochas, wat ook as regeringskool gedien het, vir kerkdienste gebruik.

Die kerkdienste in hierdie wyk is ernstig gestrem deur die gebrek aan ‘n kerksaal. Later is die ou koshuis se eetsaal vir kerkdienste beskikbaar gestel. Die toestand is hierdeur verbeter, maar ‘n kerksaal het ‘n dringende behoefte gebly. Verskeie afvaardigings wat probeer het om ‘n bouperseel vir die kerksaal te kry, moes teleurgestel terugkeer.

Eindelik, in 1937, het die destydse administrateur van Suidwes ‘n simpatieke oor verleen en een hektaar grond op Gochas toegestaan. Die kerksaal sou verrys op die plek wat ds. Leonard verkies het. Ná die afsterwe van ds. Leonard het ds. T. Potgieter leraar van Gibeon geword. Hy het die Gochas-wyk geesdriftig bearbei. Die ywer en deursettingsvermoë van hierdie leraar, met die hulp van die boukommissie, het die bou van die kerksaal bespoedig. Die hoeksteen is deur die plaaslike Sondagskoolkinders geskenk en is op 20 Oktober 1946 deur ds. Potgieter gelê. Dit was die eerste mylpaal op die groei en ontwikkeling van die wyk.

Intussen is geesdriftig georganiseer en fondse is versterk. Die kerksaal is op 23 Oktober 1948 ingewy. Dit was ‘n grootse gebeurtenis. Die kerksaal was stampvol en die verrigtinge geseënd. Onder die lidmate was alreeds fluisterstemme van afstigting. Hierdie idee het spoedig posgevat. Op ‘n gekombineerde kerkraadsvergadering het Gibeon-gemeente aan Gochas verlof toegestaan om af te stig. Die bruidskat het die skuld op die kerksaal uitgewis.

Op 25 November 1950 is die gemeente Gochas gestig. Die lidmaattal was destyds 320. Die kerkraat is uitgebrei tot twaalf lede. Alle lidmate was geesdriftig en die boufonds vir die pastorie het destyds mooi aangegroei. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Predikante