NG Gemeente Diamantveld

NG Gemeente Diamantveld

gestig

1955

AFGESTIG VAN

Dutoitspan

RING

Kimberley

ADRES

Opheliastraat 4-6

Beaconsfield

SLUIT IN

Beaconsfield

EERSTE PREDIKANT

Ds HL Burger

Die NG Gemeente Diamantveld is ‘n gemeente in die Sinode van Noord-Kaapland.

Beginjare

In die laat sestiger- en vroeë sewentigerjare van die 19de eeu is daar baie ryk diamantneerslae in die destydse Vrystaat (huidige Kimberley) ontdek.
Die gemeente van Dutoitspan het gedurende ds. C Theron se bediening, vanaf 1953 tot 1957, uitgebrei. ’n Tweede pastorie is gebou en twee wyke het bygekom. Prop. HL Burger is beroep en hy word in Maart 1954 bevestig.

Aangesien die gemeente baie uitgebrei het, moes twee belangrike besluite geneem word, nl. of ’n nuwe kerksaal in Opheliastraat gebou moet word of ’n gedeelte van die gemeente moet afstig. ’n Kerksaal is gebou en in 1955 stig die gemeente Diamantveld van Dutoitspan af. Die ring benoem ds. Burger as eerste konsulent en hy word ’n paar maande later as eerste predikant na Diamantveld-gemeente beroep.

Kimberley-Suid

Diamantveld het pragtig gegroei en in 1979 word die wiele aan die rol gesit om nog ’n nuwe gemeente te stig. Die volgende name vir die nuwe gemeente is voorgestel, elk met Kimberley as deel van die naam: Kimberley-Suid, Heuwelkruin, Doringkruin, Monumenthoogte, Monsoru, Suiderkruin, Die Bult, Kerk-samekoms en Kestell. Na ’n stemming is op Kimberley-Suid besluit. Op die laaste kerkraadsvergadering van Diamantveld, voor die afstigting, het ds. Nel die vergadering meegedeel dat alles kerkregtelik gedoen is wat gedoen moes word en dat afstigting op 13 November 1979 sou plaasvind. Die nuwe kerkraad is op die 13de November verkies, hulle is die 18de in hulle amp bevestig en die 25ste is ’n leraar, ds. Vidius Nel beroep. In 1980 is gesamentlike dienste nog tot en met 31 Januarie gehou en die bankrekening is eers op 1 Februarie geskei.

Afstigting vind op 13 November 1979 plaas. Ds. JJ van Zyl is benoem as konsulent van die nuwe gemeente wat as Kimberley-Suid bekend staan. Die kerkgebou is op 1 Augustus 1982 ingewy.

Kimberley-Militêr het op 18 Maart 1968 ontstaan as ’n gemeente by die Kimberley-weermagbasis. Dit het van die Diamantveld-gemeente afgestig. Ds. JJ Marais was die eerste leraar. In Maart 1969 word op die naam, NG Gemeente Krygskool, besluit.

Dogtergemeentes:

  • Kimberley-Suid
  • Kimberley-Militêr/ Krygskool

 

Predikante:

  • H L Burger 1954 –

 

Bron

Ned. Geref. Gemeente Kimberley-Harmonie: 25 jaar (1979-2004)